Αρχική » Grid with Sidebar » Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο του Αμβρακικού

Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο του Αμβρακικού

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Αμυρά παρατείνεται μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2023, η χρονική διάρκεια ισχύος των απαγορεύσεων θήρας στη Ζώνη Α και Α1 του Αμβρακικού κόλπου, διατηρώντας τις εξαιρέσεις που καθορίζονται στην υπ’ αρ. 135500/2541/1-9-2013 (Β’ 2293) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αφορούν στις περιοχές Β, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 στις οποίες και επιτρέπεται η θήρα στα πλαίσια της ισχύουσας ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

SVESTONOF

Οι Δασικές Υπηρεσίες που υπάγονται στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού κόλπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, θα μεριμνήσουν για την υλοποίηση των διαδικασιών και των ενεργειών που προβλέπονται στο Τοπικό σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοπικό Σχεδίου Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» (Β’ 4190).

Επιπλέον οι ανωτέρω φορείς σε συνεργασία με τις οικείες Κυνηγετικές Ομοσπονδίες (Ε’ Κ.Ο.Η και Δ’ ΚΟΣΕ) θα μεριμνήσουν στα πλαίσια των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το
«Τοπικό Σχέδιο Δράσης»:

1. Για τη διαρκή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών παρακολούθησης και εποπτείας των περιοχών στις οποίες επιτρέπεται ή μη, η άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων και τη λήψη τοπικών μέτρων ενισχυτικών για την αποτελεσματικότερη θηροφύλαξη.

2. Για τον έλεγχο των χωρικών απαγορεύσεων στον πυρήνα του Ε.Π.Υ.Α (Βάλτος της Ροδιάς και μεγάλες λιμνοθάλασσες).

3. Για τη συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και ιδίως για την συγκρότηση μικτών περιπόλων και τον τρόπο ελέγχου στις βάρκες και τις γαΐτες που κινούνται στον Αμβρακικό ώστε να αποτρέπεται η χρήση πλωτών μέσων για λαθροθηρία (υποχρέωση αναγραφής ονόματος, λιμανιού, λεμβολογίου και αριθμού).

4. Για την αξιοποίηση των πλωτών και λοιπών μέσων για την κίνηση των μικτών περιπόλων, τη λειτουργία παρατηρητηρίων και την επισκευή των υπαρχουσών υποδομών για τους παραπάνω σκοπούς.

5. Για τη δημιουργία χάρτη με τις θέσεις επόπτευσης στο Εθνικό Πάρκο.

6. Για τη συνεργασία τους για την τήρηση κοινής μεθοδολογίας καταγραφής περιστατικών λαθροθηρίας (σύνταξη κοινού πρωτοκόλλου καταγραφής).

7. Για την πραγματοποίηση συστηματικών έλεγχων από τους δασικούς υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κ.Ο, για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης μολύβδινων σκαγιών εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.

8. Για τη συνεργασία με λοιπές υπηρεσίες και φορείς για τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στα θέματα αρμοδιότητάς τους που θα αφορούν στη διακίνηση και εμπορία υδρόβιων θηραμάτων.

9. Για την εκπόνηση, προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης της επίδρασης της άσκησης της θήρας σε θηρεύσιμα και μη είδη, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα. Η διάρκεια του προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας.

Για το σκοπό του συντονισμού και της εποπτείας των ανωτέρω μέτρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται να υλοποιηθούν για τον έλεγχο της θηρευτικής δραστηριότητας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο του Αμβρακικού, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ, Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ (συντονιστής) και των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και εκπρόσωποι της Μονάδας Διαχείρισης Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού κόλπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε και της Ε΄ Κ.Ο.Η. Οι ανωτέρω Φορείς θα γνωρίσουν άμεσα στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ τα ονόματα και τις ιδιότητες των εκπροσώπων τους για την συγκρότηση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου. Στις συνεδριάσεις του οργάνου καλείται υποχρεωτικά και εκπρόσωπος θεματικής περιβαλλοντικής οργάνωσης πανελλήνιας εμβέλειας.

Μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2022-2023 και μέχρι την 31η Μαΐου 2023, θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα εφαρμογής της παρούσας απόφασης, σε συνάντηση εργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων που θα αφορούν ιδίως τη λήψη και την αποτελεσματικότητα των ειδικών μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση καθώς και των σχετικών προβλέψεων του «Τοπικού Σχεδίου Δράσης» για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4190) .


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ