Αρχική » Grid with Sidebar » Ραφήνα: Πρόστιμα 1.400 ευρώ για παραβάσεις του νόμου “ΑΡΓΟΣ”

Ραφήνα: Πρόστιμα 1.400 ευρώ για παραβάσεις του νόμου “ΑΡΓΟΣ”

by iHunt
Ραφήνα: Πρόστιμα 1.400 ευρώ για παραβάσεις του νόμου "ΑΡΓΟΣ"

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Δύο διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.400 ευρώ επιβλήθηκαν σε πολίτες στην Ραφήνα για παράβαση του νόμου για την ευζωία ζώων συντροφιάς

SVESTONOF
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ : Ο Αστερίξ και οι κυνηγοί του …. Μαύρου Πύργου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2024 περί «επιβολής προστίμου»

Η Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.
2. Tις διατάξεις του Ν 4830/2021 άρθρο 34 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
3. Το ΦΕΚ 2899/Β/8-6-202 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
4. Την απόφαση 545/2022 τοποθέτησης υπαλλήλων στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
5. Τη με αρ. πρωτ. 1020/15374/1-Α επίδοση πράξης βεβαίωσης παράβασης του Ν 4830/2021

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την επιβολή Διοικητικού Προστίμου του συνόλου των παραβάσεων ποσού 900,00€ σύμφωνα με την υπ’ άριθμ 2/20-4-2024 πράξη βεβαίωσης παράβασης του Ν.4830/2021, στο κ Β Ε του Β με ΑΦΜ…… ΔΟΥ Παλλήνης, κάτοικο Ραφήνας επί της οδού Λ. Φ …. & Κ.

**Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ : Θεσσαλονίκη : Έλέγχοι ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς και επιβολή προστίμων

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2024 περί «επιβολής προστίμου»

Η Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.
2. Tις διατάξεις του Ν 4830/2021 άρθρο 34 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
3. Το ΦΕΚ 2899/Β/8-6-202 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
4. Την απόφαση 545/2022 τοποθέτησης υπαλλήλων στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
5. Τη με αρ. πρωτ. 1059/15/5-Β επίδοση πράξης βεβαίωσης παράβασης του Ν 4830/2021

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την επιβολή Διοικητικού Προστίμου του συνόλου των παραβάσεων ποσού 500,00€ σύμφωνα με την υπ’ άριθμ 1/12-4-2024 πράξη βεβαίωσης παράβασης του Ν. 4830/2021, στο κ Μ. Χ. του Π. με ΑΦΜ ……….. ΔΟΥ Παλλήνης, κάτοικο Ραφήνας επί της οδού Π. …..

**Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ