Αρχική » Grid with Sidebar » Οι φιλοθηραματικές δράσεις – Μέρος Β: ποιες είναι;

Οι φιλοθηραματικές δράσεις – Μέρος Β: ποιες είναι;

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Οι φιλοθηραματικές δράσεις – Μέρος Β: ποιες είναι;

SVESTONOF

Του Δρος Χρήστου Κ. Σώκου

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στις φιλοθηραματικές δράσεις, σημειώνεται πως η διαφύλαξη και αξιοποίησή τους αποτελεί το πρώτιστο μέλημα σύμφωνα με τα καταστατικά των κυνηγετικών οργανώσεων. Ωφελούν άμεσα το θήραμα, τη θήρα, το ενδιαίτημα και συνάμα τη βιοποικιλότητα. Ωστόσο απαιτούν κατάλληλο επιστημονικό σχεδιασμό, εμπειρία και επίβλεψη ώστε να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να μην είναι πεταμένα λεφτά.

Φιλοθηραματικές δράσεις σημαίνει καλλιέργεια του θηράματος, και όπως στις γεωργικές καλλιέργειες για να φέρουν καρπό απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός και κόπος ομοίως και για τα θηράματα. Το να απελευθερώνουμε όπως να ναι, να σπέρνουμε όπως να ναι, και να θηρεύουμε μερικά κορακοειδή όποτε να ναι, δε σημαίνει πως θα αυξήσουμε τα θηράματά μας.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο οι κυνηγετικές οργανώσεις μας να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να καταφέρουν να αποδίδουν στις διαμορφούμενες δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Οι κυνηγοί μας από 220.000 περίπου το 2010 αναμένεται να μειωθούν στους 120.000 το 2030. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά, οι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό, και ειδικά στο κυνήγι δεν εφαρμόζεται κάποιο πρόγραμμα προσέλκυσης νέων ώστε να ασχοληθούν με τη δραστηριότητα και ούτε βελτιώνονται οι συνθήκες και η ποιότητα θήρας που προσφέρεται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού έχει συγκεντρωθεί στα αστικά κέντρα και η λανθάνουσα ζωοφιλία και αντικυνηγετική προπαγάνδα βρίσκουν πεδίο δόξης λαμπρό. Συνάμα η ακρίβεια ήρθε και οι εναπομείναντες Έλληνες φτωχοποιούνται.

Στο διαμορφούμενο αυτό κυκεώνα, η θήρα κάθε άλλο παρά αλώβητη έχει μείνει. Για παράδειγμα, είδαμε παράλογη καθολική απαγόρευση την περίοδο της επιδημίας covid, έχουν γίνει σοβαρές περικοπές στη λειτουργία της θηροφυλακής και έχουν πάψει τα προγράμματα βελτίωσης ενδιαιτημάτων που υλοποιούνταν την προηγούμενη δεκαετία.

Οι κυνηγετικές οργανώσεις χρηματοδοτούνται κατά βάση από τα μέλη τους και καθώς αυτά μειώνονται και τα έξοδα αυξάνονται, πλέον οι διοικούντες έχουν να διαχειριστούν τους μισούς σχεδόν πόρους σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Στο πλαίσιο αυτό ήδη έγιναν αυξήσεις στις εισφορές υπέρ των κυνηγετικών οργανώσεων, περίπου 20-30%, αλλά είναι ένα ζήτημα κατά πόσο θα μπορούν να αντισταθμίζουν τα προαναφερθέντα διογκούμενα προβλήματα.

Επίσης, αν δούμε μακροπρόθεσμα στην 20ετία, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δυσοίωνα. H χρηστή διοίκηση απαιτεί ταυτόχρονη εξέταση των δεδομένων και στα τρία επίπεδα: βραχυχρόνια, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα ένα εκτροφείο θηραμάτων αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση και η λειτουργία του θα πρέπει να υποστηρίζεται για περισσότερα από 20 έτη.

Όπως είπαμε στο πρώτο μέρος, τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται νοικοκύρεμα, σχεδιασμός, επαγγελματισμός, συνεργασίες και κατευθύνσεις. Η σύνταξη Θηραματοπονικών Εκθέσεων (Θ.Ε.) σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε. – Νομών) είναι χρήσιμη. Προτάσεις έχουν γίνει από το γράφοντα και άλλους – αλλά έμειναν στα συρτάρια. Σήμερα τα δασαρχεία λειτουργούν με μια προ πολλών ετών συνταχθείσα και συνοπτική εγκύκλιο.

Λαμβάνοντας λοιπόν τα ανωτέρω υπόψη αναφέρονται περιληπτικά οι φιλοθηραματικές δράσεις στις οποίες θα πρέπει να κατευθύνονται τα φιλοθηραματικά έσοδα. Έχοντάς τες εδώ συγκεντρωμένες μπορεί ευκολότερα να γίνει η επιλογή των πιο ενδεδειγμένων, όπως και να συνταχθεί μια βελτιωμένη και σύγχρονη υπουργική απόφαση που θα βοηθά τη Δασική Υπηρεσία και τις κυνηγετικές οργανώσεις.

Οι φιλοθηραματικές δράσεις αναφέρονται στη:

Τεκμηριωμένη διαχείριση της θήρας, αφορά έρευνες και μελέτες για τη θηρευτική κάρπωση και τους πληθυσμούς των θηραμάτων, για τις κυνηγετικές πρακτικές και κανονισμούς ώστε να διασφαλίζεται η αειφορία και η ποιότητα της θηρευτικής δραστηριότητας. Στην εκτίμηση των πληθυσμών των θηραμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές καταμέτρησης πληθυσμών και δείκτες ώστε να γίνεται σύγκριση στο χρόνο και μεταξύ περιοχών. Ανάλογα εκτιμάται η αναπαραγωγή και η επιβίωση με κατάλληλες μεθόδους παρακολούθησης της φωλεοποίησης και εύρεσης ηλικίας. Οι έρευνες και μελέτες αυτές συνίσταται να διεξάγονται σε συνεργασία με την αρμόδια δασική υπηρεσία, ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Συνεπώς, εμπράκτως στην ετήσια Ρυθμιστική Θήρας και σε τοπικό επίπεδο στις Ρυθμιστικές Διατάξεις Θήρας σε επίπεδο δασαρχείων, θα ενισχύεται η τεκμηρίωση ώστε να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα. Τέτοια αναφέρονται σε χωροχρονικούς περιορισμούς της θήρας (κατάλληλος σχεδιασμός χωρικών απαγορεύσεων, σύστημα περιφοράς, έναρξη/λήξη θήρας, διαχείριση μετά τις πυρκαγιές και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες), ημερήσιο και ετήσιο όριο κάρπωσης, αριθμός εξορμήσεων, κυνηγετικός εξοπλισμός και πρακτικές θήρας.

Στο πλαίσιο αυτό δικαιολογείται: α) η πρόσληψη και αμοιβές – μισθοδοσία επιστημονικού προσωπικού, β) η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, γ) η αγορά εξοπλισμού παρακολούθησης, σύλληψης, αναισθητοποίησης και μεταφοράς ειδών της άγριας πανίδας (προβολείς, θερμοκάμερες, φωτοπαγίδες, δίκτυα σύλληψης), όπως και εργαστηριακού εξοπλισμού (μικροσκόπια, κλίβανοι, καταψύκτες).

Βελτίωση ενδιαιτημάτων, ό,τι σχετίζεται με:

τη βελτίωση των συνθηκών τροφής, νερού, κάλυψης και εξασφάλισης χώρου, όπως: αγροπεριβαλλοντικά μέτρα (διατήρηση πολυετών αγραναπαύσεων, περιθωρίων των αγρών, διατήρηση της καλαμιάς), διατήρηση διακένων στα δάση, διαχείριση της βόσκησης, σπορές, φυτεύσεις, εμβολιασμοί άγριων καρποφόρων, ταΐστρες, παροχή τροφής, ποτίστρες, μικρές ομβροδεξαμενές, υδραυλικά βελτίωσης υγροτόπων, δημιουργία τεχνιτών υγροτόπων και ότι άλλο αποτελεί έγκυρη θηραματοπονική πρακτική, την ανάπτυξη συνεργασιών με αγρότες, την ενοικίαση και αγορά αγρών και γεωργικών μηχανημάτων, τη συνεργασία με φυτώρια ή την ίδρυση μικρών φυτωρίων για την παραγωγή γηγενών καρποφόρων θάμνων και δέντρων, δράσεις αντιπυρικής προστασίας (καθαρισμοί της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου) η αγορά και συντήρηση εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας (όπως ατομικός εξοπλισμός, βυτίο φερόμενο σε αγροτικό όχημα για ταχεία επέμβαση),
τη σήμανση και την τοποθέτηση πινακίδων που αφορούν τη βελτίωση ενδιαιτημάτων, τη θήρα και τα θηράματα (όπως προειδοποίηση οδηγών για ατυχήματα, ευαισθητοποίηση κυνηγών σε καλλιεργούμενες περιοχές).Στο πλαίσιο αυτό δικαιολογείται η απασχόληση επιστημονικού, τεχνικού και εργατικού προσωπικού.

Μείωση αρπάγων, ξενικών και ανταγωνιστικών ειδών, όπως και παθογόνων μικροοργανισμών, έλεγχος των πληθυσμών ειδών που προκαλούν επιπτώσεις στη θηραματική οικονομία με την εφαρμογή επιλεκτικών μεθόδων σύλληψης και τη σύσταση συνεργείων κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας. Η αλεπού, τα είδη κουναβιού και τα κορακοειδή προκαλούν σε αρκετές περιοχές σοβαρές απώλειες σε πληθυσμούς θηραμάτων.

Επιπλέον η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση παρασίτων και νοσημάτων, τόσο με μέτρα πρόληψης αλλά και με τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (π.χ. σε ταΐστρες και ποτίστρες). Στο πλαίσιο αυτό δικαιολογείται και η χορήγηση κινήτρων στους κυνηγούς για τη θήρευση αρπάγων, ξενικών και ανταγωνιστικών ειδών, όπως και νοσούντων ατόμων για την εξυγίανση του πληθυσμού.

Δημιουργία πληθυσμών – απελευθερώσεις θηραμάτων, η εγκατάσταση ή επανεγκατάσταση βιώσιμων πληθυσμών με τη σύλληψη και μεταφορά άγριων ατόμων αποτελεί την αποτελεσματικότερη πρακτική. Για την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα αφορά την προέλευση και την καταλληλότητα των ζώων και την αξιολόγηση-διαχείριση του ενδιαιτήματος που θα γίνει απελευθέρωση. Εναλλακτικά, τα εκτροφεία πρέπει να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές οι οποίες θα βοηθούν στην παραγωγή θηραμάτων ικανών να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν στη φύση. Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και προδιαγραφές των εκτροφείων αυτών θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτική.

Σημειώνεται πως η παραγωγή θηραμάτων με τεχνική εκτροφή (εκκολαπτικές μηχανές και κλουβιά), στοχεύει κυρίως στην εφαρμογή της άμεσης κάρπωσης (put & take) και όχι στην εγκατάσταση πληθυσμών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αναγκαίο είναι να εξετάζεται με προσοχή η διατήρηση των γενετικών πόρων και η αποτροπή μεταφοράς παθογόνων μικροοργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό δικαιολογείται: α) η απασχόληση επιστημονικού, τεχνικού και εργατικού προσωπικού, β) η διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων και γ) η αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων (όπως κλωβοί, πυρήνες προσαρμογής) με σύγχρονες προδιαγραφές που αυτήν τη στιγμή δεν εφαρμόζονται.

Στην περίπτωση των θηλαστικών θηραμάτων, λόγω των ικανοποιητικών πληθυσμών και της ανάγκης ειδικής διαχείρισης, η αγορά, εκτροφή και απελευθέρωση θα έπρεπε να αφορά προγράμματα που μπορούν να ενταχθούν μόνο στους προϋπολογισμούς-απολογισμούς των Ομοσπονδιών και της Συνομοσπονδίας.

Αντιμετώπιση της λαθροθήρας, αφορά δράσεις πρόληψης και καταστολής:

Εκτύπωση και διανομή έντυπου υλικού και παροχή ηλεκτρονικής ενημέρωσης (π.χ. χάρτες που αποτυπώνουν χωρικές απαγορεύσεις θήρας, προστατευόμενες περιοχές, περιοχές εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και ζώνες διάβασης, ενημερωτικά φυλλάδια για τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία, ενημερωτικά SMS, διαδικτυακές δημοσιεύσεις, κ.ά.),

Σήμανση χωρικών ρυθμίσεων που αφορούν στη θήρα με πινακίδες (ΚΑΖ, ΖΕΣ, ζώνες διαβάσεως αποδημητικών),

Πρόσληψη και μισθοδοσία θηροφυλάκων, προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού θηροφύλαξης (αυτοκίνητα, πλωτά μέσα, ένδυση, ηλεκτρονικά και οπτικά μέσα παρατήρησης, ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και ελέγχου, κ.ά.), έξοδα κίνησης και συντήρησης του εξοπλισμού.

Τοποθέτηση και συντήρηση μπαρών σε δρόμους για τον αποκλεισμό εισόδου σε απόμακρες περιοχές προς διαφύλαξη του θηράματος.

Τοποθέτηση ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης υπαίθρου.

Κυνηγετική αγωγή και επιμόρφωση των κυνηγών, αναφέρεται πρωτίστως στην εκπαίδευση των νέων κυνηγών και την καλλιέργεια του κυνηγετικού ιδεώδους, όπως και της ευαισθησίας σε θέματα που αφορούν την προστασία της φύσης με τη διοργάνωση κατάλληλων εκπαιδευτικών μαθημάτων και τη λειτουργία σχολείων κυνηγετικής αγωγής. Είναι ανεπίτρεπτο στις ημέρες μας να μην υπάρχει ακόμα οργανωμένη κυνηγετική εκπαίδευση για τους νέους κυνηγούς.

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης πραγματοποιούνται επίσης σεμινάρια ειδικά για τη θήρα και τους κυνηγούς. Εκδίδονται εκπαιδευτικά έντυπα και βιβλία αγωγής των κυνηγών, όπως και αντίστοιχο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται μέσω του διαδικτύου.

Εδώ επίσης εντάσσεται και η ίδρυση απλών σκοπευτηρίων για την εξάσκηση των κυνηγών σε δίσκους που μοιάζουν με την κίνηση των θηραμάτων (σπόρτιγκ), κάτι που συμβάλλει σοβαρά στην κατάλληλη χρήση των όπλων και του εξοπλισμού ώστε να περιοριστεί η σπατάλη θηράματος λόγω τραυματισμών, αλλά και στην ασφαλή χρήση τους. Τρεις έως πέντε μηχανές εκτόξευσης δίσκων θεωρούνται αρκετές, ενώ οι υπόλοιπες εργασίες διαμόρφωσης χώρου είναι συνήθως ελάχιστες.

Διαβάστε επίσης το Μέρος Α : Οι φιλοθηραματικές δράσεις – Μέρος Α: προσαρμογή στο σήμερα


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ