Αρχική » Grid with Sidebar » «Βροχή» τα πρόστιμα στα διπλοκάμπινα!

«Βροχή» τα πρόστιμα στα διπλοκάμπινα!

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Στο στόχαστρο των Αρχών έχουν εισέλθει ακόμη και τα πλαστικά ή αλουμινένια σκέπαστρα της καρότσας.

SVESTONOF

Μπαράζ ελέγχων πραγματοποιούν τα στελέχη των τελωνειακών Αρχών στα διπλοκάμπινα επαγγελματικά οχήματα, ώστε να διαπιστώσουν αν οι ιδιοκτήτες τους έχουν τοποθετήσει κάποια πολυεστερική κατασκευή στην καρότσα ή ακόμη κάποιο μεταλλικό ή πλαστικό σκέπαστρο της καρότσας και να επιβάλλουν το υπέρογκο πρόστιμο που κυμαίνεται σε 2.000 ευρώ την πρώτη φορά, ενώ αν κάποιος ιδιοκτήτης πιαστεί δύο φορές τότε το πρόστιμο διπλασιάζεται!

Όπως αναφέρει το newsauto.gr tο θέμα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθώς είναι έντονες οι διαμαρτυρίες των ιδιοκτητών διπλοκάμπινων επαγγελματικών οχημάτων που φέρουν τα χαμηλά σκέπαστρα της καρότσας, τα οποία απλά καλύπτουν την καρότσα από βροχές και χιόνια και βέβαια είναι αφαιρούμενες. Αντίθετα, οι υπερυψωμένες κατασκευές, αν και αυτές είναι αφαιρούμενες, θεωρούνται παράνομες, καθώς μετατρέπουν την καρότσα σε ένα μεγάλο κλειστό χώρο αποσκευών ή αποθήκευσης αντικειμένων που παραπέμπει σε επιβατικό… τζιπ!

Οι παραβάτες των κατασκευών προστασίας από καιρικά φαινόμενα που απλά τοποθετούνται χαμηλά και περιμετρικά των τοιχωμάτων της καρότσας ουσιαστικά αντικαθιστούν τον μουσαμά που επιτρέπεται και σε καμία περίπτωση δεν αυξάνουν τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο της καρότσας με κάποια υπερκατασκευή.

Ωστόσο το πρόστιμο των 2.000 ευρώ (ή 4.000 ευρώ σε περίπτωση δεύτερης βεβαίωσης) που επιβάλλουν οι ελεγκτικοί μηχανικοί στους ιδιοκτήτες διπλοκάμπινων στα οποία διαπιστώνεται η παράβαση είναι «εξοντωτικό» και βέβαια το πλαστικό ή μεταλλικό κάλυμμα σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει το σχήμα του αυτοκινήτου αλλά ούτε και τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης αντικειμένων.

Το θέμα σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr, έχει ήδη φτάσει ήδη σε πολλά κυβερνητικά στελέχη και μάλιστα είναι πολύ πιθανό να αλλάξει άμεσα η νομοθεσία ώστε να επιτρέπεται και επίσημα η χρήση πλαστικών ή μεταλλικών καλυμμάτων στο ύψος της καρότσας αλλά όχι των υπερκατασκευών που αυξάνουν κατά πολύ την χωρητικότητα αλλά και την σχεδίαση του αυτοκινήτου.

Τι ορίζει η νομοθεσία

Βαριά πρόστιμα έως 4.000 ευρώ περιμένουν τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών διπλοκάμπινων που τα έχουν διασκευάσει και τα έχουν μετατρέψει με υπερκατασκευές σε ΙΧ. Ειδικότερα ο νόμος ορίζει ότι: «Φορολογική μεταχείριση οχημάτων που προέρχονται από διασκευή διπλοκάμπινων οχημάτων– Κυρώσεις παράνομων διασκευών αυτοκινήτων οχημάτων.

1.Το άρθρο 123 του ν.2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» τροποποιείται ως εξής:

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 123 προστίθεται νέα περίπτωση ζ) ως εξής, η δε περίπτωση ζ) αναριθμείται σε η):

«ζ) Για τα αυτοκίνητα οχήματα που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τα οποία με την προσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύμματος από άκαμπτο στερεό υλικό διασκευάζονται σε οχήματα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα των δασμολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1573/1985 (A’ 201)».

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 123 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ως αυτοκίνητο όχημα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα νοείται όχι μόνο αυτό που εκ κατασκευής το αμάξωμά του είναι κλειστό αλλά και αυτό που προκύπτει με την προσθήκη στο αμάξωμα ανοικτού φορτηγού καθώς και στον ανοικτό χώρο φόρτωσης των οχημάτων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το πίσω μέρος του αμαξώματος παραμένει ανοικτό».

2.Το άρθρο 137 του ν.2960/2001 τροποποιείται ως εξής:

α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της παραγράφου Γ του άρθρου 137 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πέρα από την επιβολή των προστίμων που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους Α1, Α4, Β5 ,Β6, καθώς και των αναφερομένων στις παραγράφους Γ2, Γ4, Γ5 και Γ12 τα οχήματα υπόκεινται και σε προσωρινή δέσμευση, με πράξη της Τελωνειακής Αρχής που διαπίστωσε την παράβαση, εάν δεν διασφαλίζεται η είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου».

β. Στην παράγραφο Γ του άρθρου 137 προστίθεται περίπτωση 12, ως εξής:

«12. Στις περιπτώσεις αυτοκινήτων οχημάτων που καταλαμβάνονται πριν ή μετά την ταξινόμησή τους να έχουν διασκευασθεί χωρίς την τήρηση των διατάξεων του ν.1573/1985 (Α’ 201), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1/5 του αναλογούντος στα οχήματα τέλους ταξινόμησης με ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών στα διασκευασθέντα οχήματα φορολογικών επιβαρύνσεων, εφόσον μετά την καταβολή του προβλεπόμενου από το προηγούμενο εδάφιο προστίμου, επαναφερθούν στην αρχική τους μορφή, γεγονός που θα βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης οχήματος, ο οποίος υπέπεσε σε παράβαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας, κατέβαλε το προβλεπόμενο πρόστιμο και επανέφερε το όχημα στην αρχική μορφή του, καταληφθεί εκ νέου να έχει διασκευάσει το ίδιο όχημα χωρίς την τήρηση των διατάξεων του ν.1573/1985, επιβάλλεται σε αυτόν το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου προστίμου».

3.Οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της παραγράφου Γ του άρθρου 137 του ν.2960/2001 εφαρμόζονται και για παραβάσεις για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι καταλογιστικές πράξεις. Εφαρμόζονται επίσης και για παραβάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι καταλογιστικές πράξεις αλλά εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών και εκκρεμούν για είσπραξη ενώπιον των αρμόδιων αρχών, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, παραιτηθούν των ενδίκων μέσων και καταβάλουν τα προβλεπόμενα ποσά. Ποσά που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται μέχρι το ύψος της προβλεπόμενης τελωνειακής οφειλής και τυχόν διαφορά δεν επιστρέφεται.

Το άρθρο 9 του ν.1573/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων του ν.2960/2001 (Α’ 265) εφαρμόζονται και για παραβάσεις του παρόντος νόμου».

5.Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 15 του ν.2386/1996 ( Α’ 43), καταργούνται».

demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ