Αρχική » Grid with Sidebar » 200 φασιανοί θα απελευθερωθούν σε περιοχές της Γορτυνίας!

200 φασιανοί θα απελευθερωθούν σε περιοχές της Γορτυνίας!

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Εγκρίθηκε η έκθεση εµπλουτισµού του βιοτόπου (στις περιοχές Κάμπος Καρκάλους – Καλονέρι) µε το θηραµατικό είδος ‘Κυνηγετικός Φασιανός’ (Phasianus colchicus) στην περιοχή ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου ∆ηµητσάνας του ∆ασαρχείου Βυτίνας µε απελευθέρωση 200 ατόµων φασιανών(40 οικογένειες 1Α, 4Θ) ηλικίας 3 µηνών και άνω κυνηγετικού φασιανού, όπως προτείνεται στην σχετική έκθεση εµπλουτισµού διαφοροποιώντας την ως προς την υποχρέωση της αρχικής απελευθέρωσης σε κλωβούς προσαρµογής.
 
Η διάθεση-προµήθεια των θηραµάτων θα γίνει από νοµίµως λειτουργούντα εκτροφεία µε τις παρακάτω προϋποθέσεις, όπως αναφέρει η απόφαση της αποκεντρωμένης:
 
«• Ο Κ.Σ. ∆ηµητσάνας να αναφέρει πριν την έναρξη της απελευθέρωσης στην ∆/νση Συντονισµού το προτεινόµενο εκτροφείο από το οποίο θα ληφθούν τα πουλιά µαζί µε τα παραστατικά της νόµιµης λειτουργίας του εάν δεν είναι κρατικό.
 
Παρατηρήθηκε ότι σε προηγούµενη απελευθέρωση δεν τηρήθηκε ο όρος. Σε περίπτωση που επαναληφτεί η παράληψη αυτή, θα υποχρεωθούµε να προβούµε σε ακύρωση της παρούσας Απόφασης απελευθέρωσης.
 
• Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονοµικός έλεγχος των ατόµων που πρόκειται να απελευθερωθούν όπως προβλέπεται στο Γ΄ κεφάλαιο (υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος) από την τοπική κτηνιατρική αρχή και τα σχετικά δικαιολογητικά να εκδοθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις και όχι από ιδιώτη κτηνίατρο, σε συνεργασία και συνεννόηση µε το τοπικό ∆ασαρχείο, στην δικαιοδοσία του οποίου, λειτουργεί µονίµως το εκτροφείο προέλευσης.
 
• Να τηρηθούν αυστηρά οι εκ της ΥΑ 98161/4136/29-9-2008″περί Εµπλουτισµού βιοτόπων µε θηράµατα” προβλεπόµενες διαδικασίες ορθής διακίνησης των θηραµάτων και απελευθέρωσης του εν λόγω θηράµατος, οι οποίες θα τελούν σε κάθε στάδιο σε απόλυτη γνώση και εποπτεία του αρµόδιο ∆ασαρχείου Βυτίνας.
 
• Την µετακίνηση των θηραµάτων αρχικά σε πυρήνα προσαρµογής και την απαραίτητη, κατά το αρχικό στάδιο, φροντίδα(τροφή-νερό) των πτηνών που θα απελευθερωθούν.
 
• Να ενηµερωθεί το ∆ασαρχείο Βυτίνας για το ποιός θα παραλάβει, διακινήσει και απελευθερώσει τα πτηνά µαζί µε τον εντεταλµένο δασικό υπάλληλο ,ο οποίος και θα παρακολουθήσει σε συνεργασία µε τους δασοφύλακες της περιοχής την εξέλιξη της εισαγωγής, προκειµένου να αναφέρει την επιτυχία της ή όχι, για να αποφασισθεί από την
υπηρεσία αν θα επαναληφθεί επόµενη χρονιά απελευθέρωση. Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 21085/569/06-4-2016 έγγραφο του ∆ασαρχείου Βυτίνας η απελευθέρωση που πραγµατοποιήθηκα το 2015 στην περιοχή, ήταν ανεπιτυχής. Αντιθέτως η άποψη που κατατέθηκε από τον Κ.Σ. ∆ηµητσάνας, µε την µελέτη απελευθέρωσης (σχ.9) στην υπηρεσία µας, η απελευθέρωση ήταν επιτυχής.(παρ. 2., αρθ.3, κεφ.3 «Αποτελέσµατα
προηγούµενων απελευθερώσεων»)
 
• Κατά την απελευθέρωση θα συνταχθεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης για τη θέση που θα πραγµατοποιηθεί η απελευθέρωση όπως προβλέπεται στο Ε΄ κεφάλαιο της ίδιας απόφασης.
Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015-2016 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο και σε καµία περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών. και επειδή σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 21085/569/06-4-2016 έγγραφο του ∆ασαρχείου Βυτίνας, στην αποτυχία της απελευθέρωσης που πραγµατοποιήθηκε κατά το προηγούµενο έτος, συνετέλεσε και το ότι η απελευθέρωση έγινε στις 25/7/2015, παρακαλείστε να πραγµατοποιήσετε την απελευθέρωση όσο το δυνατόν νωρίτερα.
 
Οι δαπάνες υλοποίησης εµπλουτισµού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο από το ∆ασαρχείο Βυτίνας προϋπολογισµό του Κυνηγετικού Συλλόγου.
 
Το ∆ασαρχείο Βυτίνας, µετά την ολοκλήρωση του εµπλουτισµού παρακαλείται για την ενηµέρωση και αποστολή σε αντίγραφα όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών τόσο στη ∆/νση µας όσο και στη ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος ,τµήµα ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».
 
Επίσης, η ίδια απόφαση, προβλέπει: «Ο Κ.Σ. ∆ηµητσάνας παρακαλείται να συντάξει έγκαιρα ολοκληρωµένη µελέτη σκοπιµότητας για την εισαγωγή του εν λόγω θηραµατικού είδους για επόµενες κυνηγετικές περιόδους, αλλιώς δεν θα εγκριθεί στο µέλλον απελευθέρωση του συγκεκριµένου είδους στην αυτή και στις γειτονικές περιοχές.
 
Επισηµαίνεται δε ότι παρόλο που οι ως άνω όροι & παρατηρήσεις είχαν κατατεθεί από τη ∆/νση Συντονισµού συνοδεύοντας την υπ΄ αριθµ.76459/4458/24-6-2015(Α∆Α:6ΗΖ4ΟΡ1Φ-ΙΛ7) Απόφαση έγκρισης εµπλουτισµού, δυστυχώς οι ΚΣ που δραστηριοποιούνται και απελευθερώνουν στην περιοχή µη λαµβάνοντες τις υπόψη τους, δεν τις υλοποίησαν. Ως εκ τούτου, παρακαλείται η ∆/νση ∆ασών Αρκαδίας , σε ανάλογο αίτηµα που της υποβληθεί και ο Κ.Σ. που το καταθέτει, δεν είναι συνεπής ως προς την τήρηση των ανωτέρω, να το απορρίψει εξ αρχής, χωρίς να το διαβιβάσει αρµοδίως.»
 

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ