Αρχική » Grid with Sidebar » Περιβαλλοντικό πραξικόπημα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Περιβαλλοντικό πραξικόπημα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Εδώ και μερικά χρόνια, λειτουργούσε στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα http://geodata.gov.gr/ στην οποία οι πολίτες μπορούσαν να βρούνε ιδιαίτερα χρήσιμες γεωχωρικές πληροφορίες και κυρίως χάρτες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

SVESTONOF

Στην ενότητα των χαρτών, υπήρχε ειδική κατηγορία σχετική με το περιβάλλον, όπου υπήρχαν τα καταφύγια άγριας ζωής, τα εκτροφεία θηραμάτων και πολλά άλλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τα οποία δεν είναι εύκολο ακόμη και σήμερα να βρούμε κάπου αλλού δωρεάν.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ, πραξικοπηματικά, αντισυνταγματικά και χωρίς καμία μα καμία δικαιολογία, κατήργησε την παραπάνω ιστοσελίδα όπως μπορεί να δει κανείς πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο.

Η υποχρέωση του δημοσίου να παρέχει πρόσβαση στο κοινό στις πληροφορίες είναι κατοχυρωμένη από τη συνθήκη του Aarhus, η οποία κυρώθηκε με συγκεκριμένο άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος το 2005.

Για τη συνθήκη του Aarhus μεταφέρουμε όσα γράφονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=467 :

“Η Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα  της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) η οποία υπεγράφη στο Αarhus  της Δανίας στις 25 Ιουνίου 1998 (και  εν συνεχεία αναφέρεται ως η Σύμβαση του Aarhus) κυρώθηκε,  σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, με το νόμο 3422/12.12.2005 (ΦΕΚ Α΄ 303/13.12.2005).

Η Σύμβαση  τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2001 και αποτελεί αναμφίβολα το πιο αναλυτικό και νομοτεχνικά επεξεργασμένο διεθνές κείμενο που ρυθμίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο, περιλαμβάνει 22 άρθρα και δύο Παραρτήματα και αποτελείται από τρεις πυλώνες  έκαστος των οποίων περιλαμβάνει διατάξεις που εκχωρούν διαφορετικά δικαιώματα:

Ο πρώτος πυλώνας αναφέρεται στο δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και μπορεί να χωριστεί σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το δικαίωμα του κοινού να ζητεί πληροφορίες από τις δημόσιες αρχές και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 4). Το δεύτερο μέρος αφορά το δικαίωμα του κοινού να λαμβάνει πληροφορίες, και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να συλλέγουν και να διαχέουν την πληροφόρηση χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση εκ μέρους του κοινού και καλύπτεται από το (άρθρο 5). Στις παραπάνω υποχρεώσεις των δημοσίων αρχών προβλέπονται διάφορες εξαιρέσεις όπως λόγοι εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π.

Ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται στην συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων και χωρίζεται σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού, που αφορά ή εστιάζεται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (άρθρο 6). Το δεύτερο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία περιβαλλοντικών σχεδίων, προγραμμάτων και πολιτικών (άρθρο 7). Τέλος, το τρίτο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία νόμων, κανονισμών και νομικά δεσμευτικών κανόνων (άρθρο 8).

Ο τρίτος πυλώνας αναφέρεται στην πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Ουσιαστικά θέτει σε ισχύ τους δύο προηγούμενους πυλώνες στις εθνικές νομοθεσίες και ενδυναμώνει την εφαρμογή της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (άρθρο 9.).
Η ελληνική πολιτεία, πέραν της κύρωσης με νόμο της εν λόγω σύμβασης, προχώρησε στις ακόλουθες νομοθετικές δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης:

Για την  ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/4 για την Πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση που είχε εκδοθεί από την Ε.Ε. για την εφαρμογή της Σύμβασης, εξέδωσε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’αριθμ. ΗΠ 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327Β/17-3-2006) με θέμα την πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον.

Εξέδωσε την ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ Β 1391/29.09.2003) με θέμα τον Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Νόμου 3010/2002 καθώς και την Οδηγία 2003/35 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου

Επίσης εξέδωσε την ΚΥΑ υπ’αριθμ. 9269/470/2007 – ΦΕΚ 286 Β’/ 02.03.2007 που ενσωμάτωσε τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ.7) και 4 (παρ.4) της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ όσον αφορά τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων .

Η υπηρεσία Διεθνών Δραστηριοτήτων & Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορισθεί ως εθνικό εστιακό σημείο για την σύμβαση Aarhus. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί και συμμετέχει στις κυριότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές συναντήσεις της Σύμβασης. Παράλληλα έχει ήδη εκπονήσει την πρώτη εθνική έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης Aarhus στην Ελλάδα συντονίζοντας όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία προς τον σκοπό αυτό και αποστέλλοντάς την προς την Γραμματεία της Σύμβασης Aarhus στη Γενεύη. Eπί πλέον έχει συντάξει την πρώτη Εθνική Έκθεση για την Οδηγία 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και την έχει αποστείλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Aarhus λειτουργεί και ο «Ενημερωτικός Μηχανισμός Σύμβασης Aarhus» του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος.”

Διαβάζοντας κανείς τα παραπάνω, μόνο αγανάκτηση και οργή μπορεί να νιώσει για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ, για την πραξικοπηματική κατάργηση ενός μοναδικού ίσως στο είδος του μέσου, που έδινε πρόσβαση στο κοινό στις περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Οκ. Φάμελλος τι έχει να δηλώσει άραγε για τα παραπάνω;

Γίνανε εν αγνοία του ή με τις ευλογίες του;

O Τρυποφράχτης

 
 
 

 

 

 

demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ