Αρχική » Grid with Sidebar » Παράταση στα συνεργεία δίωξης αγριόχοιρων

Παράταση στα συνεργεία δίωξης αγριόχοιρων

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Απόφαση του ο υφυπουργός Νικόλαος Ταγαράς, έδωσε παράταση στο μέτρο των συνεργείων δίωξης ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές προχώρησε ο αρμόδιος υφυπουργός, Νικόλαος Ταγαράς.

SVESTONOF

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύτηκε εχθές στην εφημερίδα της κυβέρνησης :

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/69 (Α΄ 7).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-07-2020 απόφαση «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο
2020 – 2021» (Β΄ 3053).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1335/1983 (Α΄ 32).

5. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας».

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

7. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (Α΄ 221).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανασύστασης Υπουργείων και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 122).

13. To π.δ. 62/20 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/ 06.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 3296).

15. Την υπ’ αρ. 165390/ 590/22-3-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Περί εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας» (Β΄1128).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06.08.2019 υπουργική απόφαση «Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές (Β΄ 3139).

17. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της Ελλάδος καταγράφεται υπερπληθυσμός του
είδους Susscrofa (αγριόχοιρου) και κυρίως ημίαιμων ατόμων αυτού που προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις
γεωργικές καλλιέργειες, με αντίστοιχα αποτελέσματα στην αγροτική οικονομία.

18. Το γεγονός ότι, παρά τα διαχειριστικά μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, όπως είναι η απεριόριστη κάρπωση των αγριόχοιρων κατά την κυνηγετική περίοδο σε όλη τη χώρα, δεν μειώθηκε ικανοποιητικά ο πληθυσμός των αγριόχοιρων, ούτε και οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή, ενώ γίνεται και συνεχής αναφορά σε ζημιές που προκαλούνται από μη δεσποζόμενους ημίαιμους χοίρους και αγριόχοιρους, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε τη διάρκεια ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06.08.2019 υπουργικής απόφασης «Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές» (Β΄ 3139), μέχρι τις 30-12-2020.

Τα συνεργεία που συγκροτήθηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δυνάμει της ανωτέρω απόφασης στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας, Α΄ 7), θα εντατικοποιήσουν για το χρονικό αυτό διάστημα τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και σε συνεργασία με τις τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τον εντοπισμό περιοχών άμεσης προτεραιότητας για την εφαρμογή του μέτρου.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ