Αρχική » Grid with Sidebar » Μελέτη για το Αγριόγιδο από την ΚΟΜΑΘ στην ευρύτερη περιοχή του νομού Δράμας

Μελέτη για το Αγριόγιδο από την ΚΟΜΑΘ στην ευρύτερη περιοχή του νομού Δράμας

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες για τη μελέτη του Αγριόγιδου στην περιοχή του νομού Δράμας και κυρίως στο δάσος του Φρακτού. Επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Βιολογίας Άγριας Πανίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Περικλής Μπίρτσας

SVESTONOF

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί έως τις 31/12/2023, στο δάσος του Φρακτού, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Δράμας.

Το γένος του Αγριόγιδου (Rupicapra sp.) ανήκει στην τάξη των Αρτιοδάκτυλων θηλαστικών (Artiodactyla) και αποτελεί μέλος της οικογένειας Bovidae. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται στην υπο-οικογένεια των Αιγαγροειδών (Caprinae) και πιο συγκεκριμένα στην ολιγάριθμη ομάδα των Rupicaprini. Το γένος του Αγριόγιδου (Rupicapra sp.) χωρίζεται σε δύο είδη: στο Βόρειο Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra) και στο Νότιο Αγριόγιδο (Rupicapra pyrenaica). Στην Ελλάδα όλα τα Αγριόγιδα ανήκουν στο Βόρειο Αγριόγιδο (Rupicapra
rupicapra) και πιο συγκεκριμένα σε ένα από τα επτά υποείδη αυτού, το οποίο είναι το Αγριόγιδο των Βαλκανίων (Rupicapra rupicapra balcanica).

Το Αγριόγιδο είναι προστατευόμενο είδος σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης (Σύμβαση για την προστασία της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης), η οποία υπογράφτηκε το 1979 από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επιπλέον, το υποείδος των Βαλκανίων συμπεριλαμβάνεται στην Οδηγία 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης “για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας”. Συγκεκριμένα, το Αγριόγιδο των Βαλκανίων (Rupicapra rupicapra balcanica) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ (είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό ειδικών ζωνών διατήρησης) και στο Παράρτημα ΙV (είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία) της Οδηγίας 92/43 της Ε.Ε.

Στόχος και Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας είναι να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη απογραφή του πληθυσμού και των ενδιαιτημάτων του Αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Δράμας με επίκεντρο το δάσος του Φρακτού.

Στόχος της έρευνας είναι η κατάσταση διατήρησης του είδους στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Δράμας, όπου απαντάται ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς πληθυσμούς Αγριόγιδου στην Ελλάδα.

Σύντομη περιγραφή μεθοδολογίας

Λόγω της συμπεριφοράς των αγριόγιδων και της ιδιαιτερότητας της δομής του ενδιαιτήματός τους για την επίτευξη του σκοπού θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της «ταυτόχρονης καταγραφής (flash point) με περιοδικές μετρήσεις (periodic itinery) από μόνιμες θέσεις πανοραμικής θέας (fixed panoramic observation site).

Η λήψη των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί από 8 επιμέρους ομάδες αποτελούμενες από δύο μέλη τουλάχιστον η κάθε μία (>16 άτομα σύνολο). Η κάθε ομάδα με το πρώτο φως ξεκινά και καταλαμβάνει την προκαθορισμένη θέση της. Με ραδιοεπικοινωνία δίδεται το σύνθημα της ετοιμότητας και όλες οι ομάδες καταμετρούν ταυτόχρονα επί τέσσερα ημίωρα τα ζώα που βλέπουν στο οπτικό τους πεδίο με χρήση διόπτρων παρατήρησης και τηλεσκοπίων (διόπτρων 10Χ, τηλεσκοπίων 20 – 60Χ). Με χρήση G.P.S. ελέγχεται από του παρατηρητές η ορθότητα της προκαθορισμένης θέσης και με τη χρήση πυξίδας προσδιορίζονται τα όρια του οπτικού πεδίου κάθε θέσης παρατήρησης (με αριστερό και δεξί αζιμούθιο). Η καταγραφή θα σημειώνεται σε ειδικό έντυπο απογραφής.

Ο ελάχιστος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που καταμετρήθηκαν από τις θέσεις παρατήρησης και μόνον αυτά. Λόγο του ισχυρού ανάγλυφου του εδάφους, του εκτεταμένου ενδιαιτήματος και της βλάστησης, μεγάλο μέρος του ενδιαιτήματος παραμένει αθέατο. Για αυτούς τους λόγους εκτιμάται ότι ο πραγματικός πληθυσμός στο δάσος του Φρακτού θα είναι πολλαπλάσιος των καταμετρηθέντων ατόμων.

Η επιλογή των θέσεων επόπτευσης στην περιοχή του Φρακτού θα γίνει λαμβάνοντας ως βάση τις θέσεις (με ακριβή προσδιορισμό των συντεταγμένων) που είχαν επιλεγεί κατά την διάρκεια των καταμετρήσεων προηγούμενων μελετών, με σκοπό να μπορούν τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα.

Στις άλλες περιοχές δηλαδή αυτές του Φαλακρού και των λοιπών της Δυτικής Ροδόπης οι θέσεις παρατήρησης θα επιλέγουν με κριτήριο την πανοραμική θέα προς τα ενδιαιτήματα για τα οποία υπήρχαν μαρτυρίες ενδιαίτησης του είδους. Παράλληλα έγινε αδρομερής αποτύπωση των ενδιαιτημάτων.

Η καταγραφή και αποτύπωση των ενδιαιτημάτων του είδους στο νομό Δράμας θα γίνει με τα εξής κριτήρια:

1. Παρατήρηση ατόμων Αγριόγιδου κατά τις προγραμματισμένες καταμετρήσεις από την ομάδα εργασίας.
2. Παρατήρηση βιοδηλωτικών ιχνών από τις ομάδες εργασίας (περιττώματα και ίχνη οπλής).
3. Ύπαρξη του είδους από μαρτυρίες διάφορων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο (κυνηγών, ορειβατών, κτηνοτρόφων, κ.α.)
4. Φυσιογνωμία της περιοχής (ισχυρό ανάγλυφο και μεγάλες κλίσεις του εδάφους, βραχώδης εξάρσεις).

Κωνσταντίνος Λουρής για το iHunt.gr


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ