Αρχική » Grid with Sidebar » Δημοσιεύτηκε η ρυθμιστική διάταξη θήρας για τον Αμβρακικό

Δημοσιεύτηκε η ρυθμιστική διάταξη θήρας για τον Αμβρακικό

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η ρυθμιστική διάταξη για το κυνήγι στον Αμβρακικό.  Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :
 
“Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Παρατείνουµε µέχρι 20/9/2018, τη χρονική διάρκεια ισχύος των απαγορεύσεων θήρας στη Ζώνη Α και Α1 του Αµβρακικού κόλπου, διατηρώντας τις εξαιρέσεις που καθορίζονται στην υπ. αριθµ. 135500/2541/1-9-2013 (ΦΕΚ 2293/Β/2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και αφορούν στις περιοχές Β, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 στις οποίες και επιτρέπεται η θήρα στα πλαίσια της ισχύουσας ετήσιας ρυθµιστικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 
Οι ∆ασικές Υπηρεσίες των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων θα µεριµνήσουν για την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρµογής των ειδικών µέτρων που καθορίστηκαν στην παράγραφο ∆ ( ∆.1, ∆.2, ∆.3, ∆.4, ∆.5, ∆.6 και ∆.7 ) της ανωτέρω υπ.αρ. 135500/2541/1-9-2013
(ΦΕΚ 2293/Β/2013) απόφασης. Επιπροσθέτως και παράλληλα µε τα παραπάνω µέτρα θα πρέπει να συνεργαστούν µε τον οικείο Φορέα ∆ιαχείρισης και την Ε ΄Κ.Ο.Η , προκειµένου :
 
1. Να εκδοθεί µέχρι 1-08-2018 «Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης» για την πάταξη της λαθροθηρίας σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές των µε αριθµ. 124378/1687/2015, 124377/1686/2015 και 124376/1685/2015 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1278) στο οποίο θα καθορίζονται και θα εξειδικεύονται σε τοπικό επίπεδο ειδικά µέτρα ελέγχου και εποπτείας της θηραµατικής δραστηριότητας .

2. Να ασκούνται συστηµατικοί έλεγχοι από τους δασικούς υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κ.Ο για την παράνοµη χρήση µολύβδινων σκαγιών εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού και να ξεκινήσει έρευνα για την επίπτωση της παράνοµης χρήσης τους.

3. Να ακολουθήσει συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων για την εκπόνηση προγράµµατος επιστηµονικής παρακολούθησης της επίδρασης της άσκησης της θήρας σε θηρεύσιµα και µη είδη, λαµβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα. Η διάρκεια του προγράµµατος επιστηµονικής παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας.
 
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 
 
Δείτε ΕΔΩ όλη την απόφαση
demobanner

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ