Αρχική » Grid with Sidebar » Αυστηρά μέτρα με σκοπό τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.

Αυστηρά μέτρα με σκοπό τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση χοίρων με σκοπό τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων αποφάσισαν ο υπουργός και η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.
 
Πιο συγκεκριμένα :
 
 
Άρθρο 1
 
Σκοπός
 
Με την απόφαση αυτή ορίζονται τα ειδικά μέτρα ελέγχου και αποτροπής της διασποράς του νοσήματος της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και με στόχο τη διασφάλιση του επιτακτικού Δημόσιου Συμφέροντος και της Υγείας των Ζώων.
 
Άρθρο 2
 
Ορισμοί
 
Για τις ανάγκες της παρούσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
 
(α) «ανεπιτήρητο χοιροειδές»: το χοιροειδές (οικ.suidae) που εντοπίζεται εκτός της οριοθετημένης εκμετάλλευσης του κατόχου του, άνευ επιτήρησης και φέρει είτε δεν φέρει σήμανση.
 
(β) «μη εμπορική χοιροτροφική εκμετάλλευση οικογενειακού τύπου»: η εκμετάλλευση που διαθέτει χοιροειδή αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, τα οποία διατηρούνται εντός της οριοθετημένης ιδιοκτησίας του κατόχου τους.
 
(γ) «συστηματική χοιροτροφική εκμετάλλευση»: κάθε άλλη χοιροτροφική εκμετάλλευση εκτός της περίπτωσης (β) του παρόντος άρθρου.
 
Άρθρο 3
 
Μέτρα βιοασφάλειας για την πρόληψη εισόδου και αποτροπής διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων
 
1. Ελάχιστες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) του άρθρου 2 της παρούσης
 
α) Απαγόρευση χρήσης διατροφικών υπολειμμάτων για σίτιση και απομάκρυνση των ζωικών υποπροϊόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
 
β) Απαγόρευση επαφής μεταξύ του χοίρου ή των χοίρων της εκμετάλλευσης και των χοίρων από άλλες εκμεταλλεύσεις ή αγριόχοιρων.
 
Οι χοίροι πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει άμεση ούτε έμμεση επαφή με χοίρους που προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις ή με χοίρους εκτός των εγκαταστάσεων ούτε με αγριόχοιρους.
 
γ) Απαγόρευση επαφής των χοίρων της εκμετάλλευσης, με οποιοδήποτε μέρος του σφαγίου αγριόχοιρων (συμπεριλαμβανομένου του θηρευμένου ή νεκρού αγριόχοιρου / κρέατος / παραπροϊόντων).
 
δ) Ο ιδιοκτήτης (ή ο υπεύθυνος για τους χοίρους) θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα υγειονομικά μέτρα, όπως αλλαγή ιματισμού και υποδημάτων κατά την είσοδο και την έξοδο από το στάβλο. Η απολύμανση πρέπει να διενεργείται στην είσοδο της εκμετάλλευσης και του στάβλου.
 
ε) Καμία επαφή με τους χοίρους εντός 48 ωρών μετά τη δραστηριότητα θήρας.
 
στ) Δεν επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με την εκμετάλλευση χοίρων (στάβλος) ενώ πρέπει να τηρούνται αρχεία ατόμων και οχημάτων που εισέρχονται στην περιοχή όπου εκτρέφονται οι χοίροι.
 
ζ) Απαγόρευση σίτισης με χρήση φρέσκου χόρτου ή καρπών από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, εκτός εάν υποβληθούν σε αγωγή για την αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή αποθηκευτούν (μέρος εκτός πρόσβασης από αγριόχοιρους) για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη σίτιση.
 
η) Απαγορεύεται η χρήση άχυρου προερχόμενου από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων για την στρωμνή των χοίρων, εκτός εάν υποβληθεί σε αγωγή για απενεργοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή αποθηκευτούν (μέρος εκτός πρόσβασης από αγριόχοιρους) για τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από τη χρήση.
 
θ) Τα κτήρια των εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εισέρχονται στο στάβλο άγριοι χοίροι ή άλλα ζώα (π.χ. σκύλοι), και να διαθέτουν χώρους απολύμανσης (ή αλλαγής) για τα υποδήματα και τον ιματισμό πριν την είσοδο στον στάβλο.
 
ι) Η υπαίθρια κατοχή και διαμονή χοίρων απαγορεύεται.
 
2. Eπιπρόσθετες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης (γ) του άρθρου 2 της παρούσης πλέον των απαιτήσεων του σημείου 1 του παρόντος άρθρου:
 
α) Να υπάρχει ισχυρή περίφραξη τουλάχιστον του κτιρίου και των χώρων όπου φυλάσσονται οι ζωοτροφές και η στρωμνή.
 
β) Να καθορισθούν καθαρές και βρώμικες περιοχές για το προσωπικό ανάλογα με τη τυπολογία και τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων.
 
γ) Να υπάρχουν διαδικασίες για την απολύμανση οχημάτων, υλικών και κανόνων υγιεινής του προσωπικού.
 
δ) Να απαγορεύεται η διατήρηση χοίρων στα σπίτια των εργαζομένων ή η ενασχόλησή τους με τη θήρα.
 
ε) Να διασφαλίζεται ο σωστός διαχωρισμός των μονάδων παραγωγής.
 
στ) Να υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των πτωμάτων ζώων/ζωικών υποπροϊόντων καθώς και συστήματα απεντόμωσης/μυοκτονίας.
 
ζ) Με ευθύνη του κατόχου/υπευθύνου της εκμετάλλευσης, να υπάρχει διαρκής ενημέρωση όλων των εργαζομένων της εκμετάλλευσης για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων και εκπαιδεύσεις αναφορικά με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται.
 
 
 
Άρθρο 4
 
Μέτρα επιβολής για την πρόληψη εισόδου και αποτροπής διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων
 
1. Με απόφαση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών των ΠΕ της χώρας και υπό την επίβλεψη και καθοδήγησή τους:
 
(α) Θανατώνονται τα χοιροειδή που παραμένουν ανεπιτήρητα μετά από δημόσια ανακοίνωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών για την περισυλλογή από τους κατόχους τους, καθώς και τα χοιροειδή, ανεξαρτήτως αριθμού, που ανευρίσκονται σε χώρους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων χοιροειδών της χώρας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
(β) Θανατώνονται τα χοιροειδή μη εμπορικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου στις οποίες διαπιστώνεται μη συμμόρφωση στις απαιτήσεις βιοασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας, στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, όπως αυτές καθορίζονται μετά από τη δήλωση κάθε κρούσματος Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.
 
(γ) Θανατώνονται τα χοιροειδή μη εμπορικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου, που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις βιοασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας, σε περιοχές εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, όπως αυτές καθορίζονται μετά από τη δήλωση κάθε κρούσματος Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.
 
(δ) Οδηγούνται σε άμεση σφαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, τα χοιροειδή μη εμπορικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου σε περιοχές εκτός ζωνών προστασίας και επιτήρησης και τα χοιροειδή συστηματικών εκμεταλλεύσεων σε περιοχές εντός και εκτός ζωνών προστασίας και επιτήρησης, στις οποίες διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση στις συστάσεις των αρμοδίων αρχών σε ό,τι αφορά την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας ανάλογα με τον τύπο της εκμετάλλευσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
 
2. Η θανάτωση και η υγειονομική ταφή των ανεπιτήρητων χοιροειδών διενεργείται σε συνεργασία με τους αντίστοιχου Δήμους ή Περιφέρειες ή Δασαρχεία της χώρας.
 
3. Οι κάτοχοι των χοιροειδών των περιπτώσεων (α), (β) και (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν δικαιούνται καταβολής αποζημίωσης σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που αφορά σε οικονομικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, όπως κάθε φορά ισχύει.
 
Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020
demobanner

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ