Αρχική » Grid with Sidebar » Απασχόληση Θηροφυλάκων όσο διαρκούν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας

Απασχόληση Θηροφυλάκων όσο διαρκούν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Το υπουργείο περιβάλλοντος εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι προυποθέσεις για την απασχόληση των ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει :
 
ΘΕΜΑ:  Απασχόληση Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας- Τήρηση διαδικασιών Γ.Γ.Π.Π
 
Με αφορμή ερωτήματα Κυνηγετικών Οργανώσεων σχετικά με την απασχόληση και το έργο των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, όλων των επιπέδων και σε συνέχεια των περιορισμών που επιβλήθηκαν με την ανωτέρω (α) σχετική,θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 267 παρ. 3 του Δασικού Κώδικα  (ΝΔ 86/1969), οι Κυνηγετικές Οργανώσεις (δηλαδή οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι) δύνανται με δικές τους δαπάνες να προβούν στην πρόληψη φυλάκων θήρας (εφεξής «θηροφυλάκων») με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της λαθροθηρίας.
 
Επίσης όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο 267 του Δασικού Κώδικα ΝΔ 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α΄) όπως  ισχύει :
 
«1. Η εφαρμογή και τήρησις των περί θήρας διατάξεων ανατίθεται εις την δασικήν υπηρεσίαν …. ασκείται δε υπό των δασικών οργάνων και των διά του παρόντος προβλεπομένων φυλάκων θήρας, διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του παρόντος ως προς τα καθήκοντα των δασικών οργάνων διά την θηραφυλακήν. Οι φύλακες θήρας συγχρόνως υποχρεούνται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τούτων, εντός των εκτάσεων, περί ων το άρθρον Ι, να καταγγέλλουν πάντα παραβάτη των περί των δασών διατάξεων εξομοιούμενοι ως προς την επιτέλεση των καθηκόντων των προς τους δασοφύλακας».
 
Επίσης στην παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι «Οι αναγνωριζόμενοι ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας θεωρούνται, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους υπάλληλοι, κατά την έννοια του άρθρου 13 περίπτωση α’ του Ποινικού Κώδικα, δυνάμενοι να προβαίνουν σε όλες τις προανακριτικές πράξεις για τις παραβάσεις των περί θήρας διατάξεων, όπως το άρθρο 289 του Δασικού Κώδικα ορίζει.
 
Στις σχετικές δίκες μπορούν να παρίστανται, χωρίς προδικασία και ανεξαρτήτως περιουσιακής ζημίας ως πολιτικώς ενάγουσες και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις…».
 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι Κυνηγετικές Οργανώσεις (Κυνηγετικοί Σύλλογοι, Κυνηγετικές Ομοσπονδίες), που απασχολούν Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας (θηροφύλακες) οι οποίοι εξομοιώνονται σε ότι αφορά τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τους με τους κρατικούς δασοφύλακες σε ότι αφορά τον έλεγχο των περί θήρας διατάξεων στην περιοχή αρμοδιότητας των εργοδοτών τους,θα πρέπει να εκδώσουν την προβλεπόμενη βεβαίωση  για τους σκοπούς της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 (Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες) του πρώτου άρθρου της  αναφερόμενης στο (α) σχετικά της παρούσας, ΚΥΑ.
 
Η κατά τα ανωτέρω ατομική βεβαίωση των εργοδοτριών Κυνηγετικών Οργανώσεων για τους ιδιωτικούς φύλακες Θήρας θα περιλαμβάνει:
 
  • Τα ατομικά στοιχεία ταυτότητας των  Ιδιωτικών  Φυλάκων  Θήρας – υπαλλήλων τους  (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου, σχέση εργασίας)
  • Τον τόπο παροχής της εργασίας τους (εργασία υπαίθρου ή περιοχή ευθύνης του Ιδιωτικού Φύλακα Θήρας )
  • Την ταχυδρομική διεύθυνση της Εργοδότριας Κυνηγετικής Οργάνωσης και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας) του υπευθύνου.
  • Το ωράριο εργασίας του Ιδιωτικού Φύλακα Θήρας και τυχόν υποχρεωτικές ή έκτακτες  μετακινήσεις που απορρέουν από τη φύση των καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησής του  και τέλος το μέσο μετακίνησης,
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ    
demobanner

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ