Αρχική » Grid with Sidebar » Απαγόρευση θήρας σε περίοδο μεγάλων χιονοπτώσεων στο Κιλκίς

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο μεγάλων χιονοπτώσεων στο Κιλκίς

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται το κυνήγι σε περίοδο μεγάλων χιονοπτώσεων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :
 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 στ του ν.δ. 86/ 1969 «Περί Δασικού Κώδικα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 87578/703/2007.

3. Την 159489/1969/31-7-2017 (ΦΕΚ 2809/Β΄/10-8-2017) απόφαση του ΥΠΕΝ «Ρυθμίσεις θήρας περιόδου 2017-2018.

4. Την με αριθμό 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/Β΄/7-6-2017) απόφαση Σ.Α.Δ.Μ.-Θ. περί Ανάθεσης άσκησης Αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Α.Δ.Μ.-Θ. και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Μ.-Θ.

5. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς επικρατούν συχνά δυσμενείς για την άγρια πανίδα καιρικές συνθήκες λόγω των χιονοπτώσεων.
 
6. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας, αποφασίζουμε: 44368 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3700/19.10.2017
 
Απαγορεύουμε:
 
1. Την άσκηση του κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας (θηρεύσιμης και μη) στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς σε περίπτωση χιονοπτώσεως μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής, το έδαφος είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ’ αυτού.
 
2. Την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων (θηρεύσιμων και μη) σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά, δυσμενών για τα πτηνά και- ρικών συνθηκών.
 
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής υπηρεσίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας, στα αστυνομικά όργανα και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
 
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στο Φ.Ε.Κ. μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.
 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969, ν. 996/1971, και ν. 177/1975.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Κιλκίς, 10 Οκτωβρίου 2017
 
Με εντολή Συντονιστή
 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Κιλκίς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
 

SVESTONOF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ