Αρχική » Grid with Sidebar » Έγκριση του προγράμματος θήρας, εκγύμνασης και αγώνων κυνηγετικών σκύλων της Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων

Έγκριση του προγράμματος θήρας, εκγύμνασης και αγώνων κυνηγετικών σκύλων της Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίνεται το πρόγραμμα θήρας, εκγύμνασης και αγώνων κυνηγετικών σκύλων της Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων κυνηγετικής περιόδου 2021 – 2022.

SVESTONOF

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Άρθρο 1
Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην περιοχή ΄΄Κόζιακα΄΄ Τρικάλων απαιτούνται :
1.1 Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που θα ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Τρι- κάλων ήτοι Τοπικής, Περιφερειακής ή Γενικής άδειας.
1.2 Απόκτηση ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Κυνηγετική περιοχή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 2
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Τρικάλων ( Κυνηγετική περιοχή ) Κολοκοτρώνη 30, τηλ 2431063474, 2431063471 – FAX 2431063479 :
2.1. Αίτηση στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελ- μα, το έτος γέννησης, ο αριθμός αδείας κυνηγίου η εκδούσα αρχή, η Δ/νση κατοι- κίας, ο αρ. τηλεφώνου, η περίοδος που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται.
2.2. Κοινή άδεια θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
2.3. Να καταβάλλει το χρηματικό ποσό εκδόσεως της ειδικής άδειας που καθορίζεται ως εξής :
2.3.1. Για τους μόνιμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων που ολόκληρο ή μέρος των διοικητικών ορίων τους βρίσκεται μέσα στην Κυνηγετική περιοχή 8,00 ΕΥΡΩ για πέντε
(5) εισόδους ή 15 ΕΥΡΩ για δέκα (10) εισόδους.
2.3.2. Για τους μόνιμους κατοίκους του Ν. Τρικάλων 14,00 ΕΥΡΩ για πέντε (5) εισόδους ή 25,00 ΕΥΡΩ για δέκα (10) εισόδους.
2.3.3. Για τους υπόλοιπους Έλληνες, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας και υπηκόους χωρών της Ε.Ε 20,00 ΕΥΡΩ για πέντε (5) ει- σόδους ή 35,00 ΕΥΡΩ για δέκα (10) εισόδους.
2.3.4. Για τους υπόλοιπους υπηκόους άλλων ξένων κρατών πλην Ε.Ε. 50,00 ΕΥΡΩ για δύο
(2) ημέρες.
2.3.5. Η ειδική άδεια ισχύει για πέντε (5) ή δέκα (10) ημέρες κυνηγίου όπως περιγράφε- ται στις παραγράφους 2.3.1, 2.3.2 και 2.3.3 εκτός των κυνηγών του άρθρου 2.3.4 που ισχύει για δύο (2) ημέρες κυνηγίου. Όσοι επιθυμούν να κυνηγήσουν για πε- ρισσότερες ημέρες μπορούν να βγάλουν περισσότερες άδειες στις οποίες θα ορί- ζεται ο χρόνος κυνηγίου κάθε φορά που επιθυμούν να κυνηγήσουν.

Κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε) εκτός από τα τέλη της ειδικής άδειας οφείλουν να εφοδιασθούν με Γενική άδεια καταβάλλοντας τέλη, όπως αυ- τά ορίζονται με την ετήσια Ρυθμιστική Δ/γη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε- νέργειας, για διάρκεια 15 ημερών ή δύο (2) μηνών ή ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο.
Όλες οι κατηγορίες ειδικών αδειών επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ . Αίτηση χρειάζεται μόνο για την πρώτη άδεια.
2.4. Ο κυνηγός που τήρησε την διαδικασία του παρόντος άρθρου αποκτά το δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. ΄΄Κόζιακα΄΄ Τρικάλων.
2.5. Επειδή κατά την περασμένη κυνηγετική περίοδο λόγω των μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID 19, το κυνήγι δεν διεξήχθη επί σειρά εβδομάδων και έως την λήξη του, οι ειδικές άδειες που εκδόθηκαν κατά την περασμένη κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021 ισχύουν έως 30-10-2021 και για όσες ημέρες υπόλοιπο έχουν.

Άρθρο 3
3.1. Αν για οποιαδήποτε αιτία ύστερα από εισήγηση του επόπτη της Ε.Κ.Π. απαγο- ρευτεί το κυνήγι και λόγω της απαγορεύσεως αυτής δεν έχει ο κυνηγός τον απαιτούμενο χρόνο να κυνηγήσει έστω και μια φορά, η Υπηρεσία υποχρεούται να επιστρέψει στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν για την έκ- δοση ειδικής άδειας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Άρθρο 4
4.1. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την 1 Ιανουαρίου του έτους της Κυνηγετικής περιόδου και να ακολουθήσει τη λοιπή διαδικασία αργότερα (δηλ. μετά τη θεώρηση της κοινής άδειας κυνηγί- ου) κάθε αίτηση πρωτοκολλείται, δίδεται η σειρά προτεραιότητας και καταχωρεί- ται, σε ειδικό βιβλίο.
Η σειρά προτεραιότητας κυνηγίου ισχύει για ολόκληρη την Κυνηγετική περιοχή και για κυνηγετική θέση που θα αποφασίσει ο Επόπτης της Κυνηγετικής Περιοχής.
4.2. Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί, θα πρέπει απαραίτητα να τηλεφωνήσουν στο γρα- φείο της Κυνηγετικής περιοχής και στα τηλέφωνα (2431063471 και 2431063474) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του κυνηγίου του κάθε θηράματος, για να πληροφορηθούν την σειρά προτεραιότητας και να καθορισθεί η ημερoμηνία κυνηγίου.
4.3. Ο αριθμός των κυνηγών για κάθε μέρα κυνηγίου, ο τόπος και ο τρόπος κυνηγί- ου καθώς και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται από τον Επόπτη της Κυνηγετικής περιοχής ή σε περίπτωση απουσίας του, από τον υπεύθυνο βοηθό του.
4.4. Οι τομείς θήρας, οι κυνηγετικές θέσεις και οι τόποι παρουσιάσεως των κυνηγών θα καθορίζονται από τον Επόπτη ή σε περίπτωση απουσίας του από τον υπεύθυνο βοη- θό του και είναι δυνατόν για την ομαλή και ελεγχόμενη διεξαγωγή του κυνηγιού, να περιορίζονται, να αυξάνονται ή και να αλλάζουν, ανάλογα με τους απρόβλεπτους παράγοντες που τυχόν θα παρουσιάζονται κατά την διεξαγωγή του κυνηγιού αλλά και με τις δυνατότητες σε προσωπικό μόνιμο και εποχιακό της Ε.Κ.Π.. Επίσης είναι δυνατόν ο Επόπτης να αλλάξει την ημερομηνία έναρξης του κυνηγιού στους τομείς θήρας ή να μην πραγματοποιήσει το κυνήγι κάποιες ημέρες δια λόγους αναγόμε- νους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π.

4.5. Ο αριθμός των ομάδων σε κάθε τομέα καθορίζεται από τον Επόπτη της ΕΚΠ ενώ ο αριθμός των κυνηγών σε κάθε ομάδα δεν υπερβαίνει τους έξι (6), με εξαίρεση το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού, του ελαφιού και του αίγαγρου, που οι ο- μάδες επιβάλλεται να περιλαμβάνουν από πέντε (5) μέχρι δέκα (10) κυνηγούς. Είναι δυνατόν όμως για το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού, του ελαφιού και του αί- γαγρου να επιτραπούν και ομάδες με λιγότερα από πέντε (5) άτομα, όταν υπάρχουν κενές κυνηγετικές θέσεις και κατά την απόλυτη κρίση του Επόπτη της ΕΚΠ.
4.6. Για την ομαλή διεξαγωγή του κυνηγίου ο Επόπτης της ΕΚΠ δύναται να συγκροτή- σει σε ομάδα μεμονωμένους κυνηγούς τόσον των εντός της περιοχής όσον και των εκτός αυτής προερχομένων ή να εντάσσει μεμονωμένους κυνηγούς σε άλλη ομά- δα.
4.7. Οι ομάδες κυνηγών, για το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού, του ελαφιού και του αίγαγρου, συγκροτούνται σε έντυπη κατάσταση εις διπλούν (δίνεται από τα όργα- να της Ε.Κ.Π.), που συμπληρώνεται από κυνηγό που αναλαμβάνει ως ομαδάρχης. Η κα- τάσταση υπογράφεται απ΄ αυτόν, θεωρείται από τον Επόπτη ή τον βοηθό του και πα- ραδίνεται στον αρμόδιο δασοφύλακα ή φύλακα της Ε.Κ.Π., μαζί με τις άδειες, το πρωί της μέρας του κυνηγίου. Για την αναγραφή και άλλων κυνηγών στην κατάσταση και μέ- χρι δέκα (10) ατόμων, απαιτείται η προσκόμιση της κατάστασης στα παραπάνω υπεύ- θυνα όργανα της Ε.Κ.Π. (Επόπτη ή βοηθό επόπτη).
4.8. Οι κυνηγοί που κατοικούν σε Τοπικές Κοινότητες των οποίων εκτάσεις ευρίσκονται εντός της Ε.Κ.Π. και είναι κάτοχοι ειδικής άδειας της κατηγορίας της παραγράφου
2.3.1 του άρθρου 2 δικαιούνται να κυνηγήσουν σε ολόκληρη την κυνηγετική περιο- χή.
4.9. Κατά την έκδοση της ειδικής άδειας οι κυνηγοί που κατοικούν σε Τοπικές Κοινό- τητες που ολόκληρο ή μέρος των διοικητικών ορίων τους βρίσκεται μέσα στην Κυνη- γετική περιοχή και επιθυμούν να τύχουν αντιστοίχου κατηγορίας ειδικής άδειας, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της Δημοτικής Αρχής στην οποία να φαίνεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας. Επί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κοινή άδεια κυνηγίου για τους κυνηγούς που κατοικούν μόνιμα στις Τοπικές Κοινότητες περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Τρικάλων να έχει εκδοθεί από το Δασαρχείο Τρικάλων, ενώ για τους κυνηγούς που κατοικούν μό- νιμα στις Τοπικές Κοινότητες περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καλαμπάκας να έχει εκδοθεί από το Δασαρχείο Καλαμπάκας.
4.10. Οι βοηθοί κυνηγίου χωρίς όπλο, πρέπει να έχουν εφοδιαστεί και αυτοί με ειδική άδεια κυνηγίου. Παρατηρητές κυνηγίου (φωτογράφοι κ.λ.π.) δεν χρειάζεται να εφοδιαστούν με ειδική άδεια αλλά παραμένουν κοντά στο αρμόδιο δασικό όργανο και δεν συμμετέ- χουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο κυνήγι.
4.11. Οι επισκέπτες της Ε.Κ.Π. που επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και χλωρίδα της πε- ριοχής δύνανται να ενημερώνονται από τα αρμόδια κατά τόπους όργανα της Ε.Κ.Π. και δεν καταβάλουν τέλη εισόδου. Οφείλουν όμως να προστατεύουν τα θηράματα και το περιβάλλον γενικότερα, ενώ για την αποφυγή κυνηγετικού ατυχήματος απαγορεύεται ρητώς η είσοδός τους στις κυνηγετικές θέσεις.

Άρθρο 5
5.1. Οι κυνηγοί έχουν υποχρέωση να παρουσιάζονται στο Δασαρχείο Τρικάλων ( Κυνη- γετική Περιοχή οδός Κολοκοτρώνη 30, γραφ. 27 και 28, τηλ. 2431063474, 2431063471 – FAX 2431063479 ) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα που κα- θορίσθηκε να κυνηγήσουν και κατά τις εργάσιμες ώρες (7.00 – 14.00) ή να στείλουν αντιπρόσωπό τους σε περίπτωση κωλύματος και να φέρουν μαζί τους την κοινή άδεια κυνηγίου και την εδική άδεια της Κυνηγ. Περιοχής (σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια, ακολουθεί αμέσως η διαδικασία εκδόσεώς της) για να καθορισθεί η ημέρα εισόδου, ο αριθμός και το είδος των θηραμάτων κλπ.
5.2. Η ειδική άδεια και η άδεια κυνηγίου παραδίδονται στα αρμόδια δασικά όργανα πριν αρχίσει το κυνήγι για έλεγχο. Η ειδική άδεια επιστρέφεται αμέσως ενώ η άδεια κυνηγίου επιστρέφεται αφού τελειώσει το κυνήγι, προσωπικά στον καθέναν κυνηγό και εφόσον έχουν όλα καλώς.
5.3. O κυνηγός που παρουσιάζεται στους τόπους συγκέντρωσης για να κυνηγήσει και δεν έχει μαζί του την κοινή άδεια κυνηγίου ή στερείται ειδικής άδειας ή δεν έχει καθο- ρισθεί έπ’ αυτής ο χρόνος κυνηγίου, ο χώρος κλπ. στοιχεία, της άδειας κυνηγίου δεν έχει το δικαίωμα να κυνηγήσει.
5.4. Οι Ειδικές άδειες εκδίδονται από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή από τον εξουσιοδοτημένο από τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Τρικάλων υπάλληλο.
5.5. Ο κυνηγός ενημερώνεται από τους υπεύθυνους της Ε.Κ.Π. για τον τόπο συγκέ- ντρωσης, ώρα έναρξης του κυνηγίου καθώς και για κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με το κυνήγι.
5.6. Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον κανονισμό των κυνηγετικής περιοχής και τα θηράματα της περιοχής.
5.7. Η θήρα αρχίζει μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου με εξαίρεση τα ευγενή θηράματα, τον αγριόχοιρο, των υδροβίων, της αλεπούς και του πετροκούναβου των οποίων η θήρα αρχίζει μισή ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. Η θήρα όλων των θηραμάτων τελειώνει στις 14.00 το μεσημέρι.
Είναι δυνατόν ο Επόπτης να αλλάξει την ώρα έναρξης και λήξης του κυνηγιού, δια λό- γους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λει- τουργία της Ε.Κ.Π.
Τις απογευματινές ώρες δεν ασκείται θήρα στην Ε.Κ.Π.

ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΟΠΛΑ-ΣΚΥΛΙΑ)

Άρθρο 6
6.1. Ο κάθε κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του μόνο ένα όπλο. Επιτρέπεται η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπίνα ) και με γέμισμα μέχρι 3 φυσίγγια.
6.2. Για το κυνήγι του ζαρκαδιού, του κόκκινου ελαφιού, του πλατωνιού και του αίγαγρου τα φυσίγγια υποχρεωτικά θα είναι μονόβολα. Τα εννεάβολα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται.
6.3. Κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δύο σκυλιά πτερωτού θηράματος τα οποία πρέπει να υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμά του.
6.4. Σε τομείς που δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιών σε θηράματα ο επόπτης δύναται να επιτρέψει στους κυνηγούς να χρησιμοποιούν και σκυλιά Γκέκικα.
6.5. Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων που εισέρχονται στην Ε.Κ.Π. πρέπει να είναι ε- φοδιασμένοι, με το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν.4039/2012 Περί «Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ τα κυνηγετικά σκυλιά κατά τη διάρκεια του κυνηγιού θα πρέπει να φέρουν περιλαίμιο με μεταλλικό έλασμα, στο οποίο θα αναγράφεται ο ιδιοκτήτης και το τηλέφωνό του.
Κυνηγετικό σκυλί που δεν έχει εμβολιαστεί για την Λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλε- κτρονικά σύμφωνα με την παρ. 1α του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π.. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέ- πει να έχει καταγραφεί από Κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, όπως και ο αριθμός της σήμανσης (χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης).

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Άρθρο 7

7.1. Ο κυνηγός ή η ομάδα κυνηγών παρουσιάζονται την καθορισμένη ημέρα και ώρα στο αρ- μόδιο Δασικό όργανο του τόπου συγκέντρωσης που τους καθορίστηκε, τους γίνεται ο σχετικός έλεγχος και οδηγούνται στον τομέα τους για κυνήγι. Μαζί τους έχουν τις ειδικές άδειες εισόδου στην Ε.Κ.Π. για να τις επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, ενώ την άδεια θήρας παραλαμβάνουν με την λήξη του κυνηγίου από τον Δασοφύλακα οι ίδιοι προσωπικά. Ε- πίσης μαζί τους έχουν και το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να το επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο.
7.2. Τα αρμόδια δασικά όργανα ασκούν την εποπτεία της διαδικασίας της θήρας κατά την κρίση τους και ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό.
7.3. Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την ομάδα μεμονωμένων κυνηγών. Οι παραβά- τες απομακρύνονται της Ε.Κ.Π. και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
7.4. Η αλλαγή του τομέα ή της ειδικότερης περιοχής κυνηγίου που έχει καθοριστεί, απαγο- ρεύεται να γίνει από τους κυνηγούς, χωρίς την έγκριση των οργάνων της Ε.Κ.Π.. Κάθε τυ- χόν αλλαγή, θα γίνεται νωρίς το πρωί, πριν την έναρξη του κυνηγίου.
7.5. Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων κατά την διάρκεια του κυνηγίου, θα φέρουν στον κορμό του σώματός τους, υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα, χρώματος πορτοκαλί προς αποφυγή ατυχημάτων. Κυνηγοί που δεν θα έχουν φωσφορούχα γιλέκα θα απο- μακρύνονται της Ε.Κ.Π. και θα στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
7.6. Ο κυνηγός που τραυματίζει, κατά την απόλυτη κρίση του δασικού οργάνου που παρακολουθεί το κυνήγι, το θήραμα και δεν το συλλαμβάνει καταβάλλει το μισό της προβλεπόμενης για το θήραμα αξίας.
7.7. Οι κυνηγοί υποχρεούνται να κυνηγήσουν κατ΄ αρχήν μόνον τα θηράματα που έχουν δηλώσει και τους έχει εγκριθεί, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του επιτρεπόμενου αριθ- μού, που ορίζουν οι διατάξεις του προγράμματος.
Πάντως είναι δυνατή κατά το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και η περιστασιακή θήρευση του λαγού και αντιστρόφως.
7.8. Κυνηγός που δεν παρουσιαστεί για κυνήγι την ημέρα που του έχει οριστεί, δεν δικαιού- ται να χρησιμοποιήσει την άδεια της ημέρας αυτής, για άλλη είσοδο που θα ζητήσει, ε- κτός αν το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών για την κυνηγετική δραστηριότητα και μόνο μετά από έγκριση του αρμόδιου γραφείου της Ε.Κ.Π..
7.9. Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός χάσει ή αδυνατεί να συγκεντρώσει τα σκυλιά του, μπορεί με άδεια του αρμόδιου δασοφύλακα να παραμείνει για δύο επί πλέον ώρες στην Ε.Κ.Π. για την αναζήτησή τους χωρίς να φέρει μαζί του κυνηγετικό όπλο. Αν για την ανα- ζήτηση χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο τότε οφείλει τα όπλα που θα έχει μέσα σ΄αυτό να εί- ναι μέσα σε θήκη και άνευ φυσιγγίων.

Άρθρο 8
8.1. Μετά το πέρας του κυνηγίου, ο κυνηγός αναγράφει το είδος και τον αριθμό των θηρα- μάτων που θήρευσε στην ειδική άδεια. Στη συνέχεια οι κυνηγοί με όλα τα οχήματά τους επιστρέφουν στο αρμόδιο Δασικό όργανο και τους γίνεται ο σχετικός έλεγχος. Ο φύλακας θήρας ή το εντεταλμένο Δασικό όργανο της Ε.Κ.Π. θα εκδίδει τιμολόγιο πώλησης της Ε.Κ.Π. το οποίο θα έχει τις αυτές ενδείξεις με την ειδική άδεια και θα εισπράττει το σχετικό ποσό. Το αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης που θα δί- δεται στον κυνηγό θα αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που ανα- γράφονται.
8.2. Η ομάδα κυνηγών δικαιούται να κατανέμει μεταξύ των μελών της μέχρι το ανώ- τερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα που κυνηγήθηκαν απ’ αυτούς.
8.3. Όταν η ομάδα αποτελείται από κυνηγούς με διαφορετική ειδική άδεια τότε οι τι- μές όλων των θηρευθέντων θηραμάτων καθορίζονται από τιμές των θηραμάτων που αναγράφονται στις ειδικές άδειες της σχετικής πλειοψηφίας των κυνηγών της ομάδας. Εφόσον δεν υφίσταται πλειοψηφία τότε οι τιμές όλων των θηρευθέντων θηρα- μάτων καθορίζονται από τις μεγαλύτερες τιμές των θηραμάτων που αναγράφονται στις ειδικές άδειες των κυνηγών της ομάδας.
8.4. Ο κυνηγός που τελειώνει το κυνήγι πριν τις 14:00 μ.μ. και επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ε.Κ.Π. οφείλει να ενημερώσει το αρμόδιο Δασικό όργανο.

Άρθρο 9
9.1. Με απόφαση του Δ/ντού Δασών ύστερα από εισήγηση του Επόπτη Ε.Κ.Π. είναι δυ- νατόν να τροποποιηθεί το πρόγραμμα θήρας ή να διακόπτεται για ορισμένο χρόνο ή τελεσίδικα, ή να παραταθεί.
9.2. Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει τούτο αναγκαίο ο φύλα- κας θήρας.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ – ΤΙΜΕΣ

Άρθρο 10
10.1. Κατά τη θηρευτική περίοδο 2021-2022 επιτρέπεται η θήρα για κάθε κυνηγό και κάθε κυνηγετική ημέρα των παρακάτω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας, ε- κτός από τα θηράματα (ελάφι κόκκινο, ελάφι πλατύκερο, ζαρκάδι , αγριογούρουνο και αί- γαγρο) για τα οποία ο επιτρεπόμενος θηρεύσιμος αριθμός τους είναι κατά ομάδα για κάθε κυνηγετική ημέρα.

10.2 Ο παραπάνω επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων δύναται, εφόσον υφίστανται ανά- λογες προϋποθέσεις να αυξηθεί κατά 100% μετά την εισήγηση του Επόπτη Ε.Κ.Π. και έγκριση του Δ/ντή Δασών.
Οι παραπάνω τιμές θηραμάτων επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
10.3 Ο Επόπτης δύναται να ορίζει για τους κυνηγούς που επιθυμούν να κυνηγήσουν απε- λευθερωμένα θηράματα, την προπληρωμή μέρους ή όλων των εν λόγω θηραμάτων τα οποία τότε(εφόσον το επιθυμούν οι κυνηγοί) θα απελευθερώνονται παρουσία τους. Ε- πίσης ο επόπτης καθορίζει τον αριθμό των θηραμάτων που θα απελευθερώνονται ανά κυνηγό και ημέρα ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα. Σε περίπτωση που ο κυνηγός θηρεύσει περισσότερα από τα προπληρωμένα θηράματα εισπράττεται το επιπλέον πο- σό και εκδίδεται επιπλέον τιμολόγιο. Για τα τριχωτά θηράματα οι κυνηγοί που επιθυ- μούν να αποκομίσουν μόνο τα τρόπαια καταβάλλουν το ήμισυ της αξίας του θηρά- ματος, το δε θήραμα παραμένει υπέρ της Ε.Κ.Π. και διατίθεται σε πλειστηριασμό.
10.4. Το κυνήγι των ειδών που δεν αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται.
10.5. Εντός της περιφραγμένης έκτασης του Αγίου Βησσαρίωνα ομάδα κυνηγών που θήρευσε ένα ελάφι ή ένα αίγαγρο ή ένα πλατώνι ή δύο ζαρκάδια ενημερώνει το αρμόδιο Δασικό όργανο και σταματάει αμέσως το κυνήγι.
10.6. Το κυνήγι της αλεπούς και του κουναβιού, επιτρέπεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε αριθ- μό και η τυχόν επιθυμούμενη, αποκόμισή τους από την Ε.Κ.Π. γίνεται χωρίς καμία επι- βάρυνση των κυνηγών.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

΄Αρθρο 11
11.1. Η Θηρευτική περίοδος 2021 – 2022 στην Ε.Κ.Π. Τρικάλων αρχίζει στις 22 Σεπτεμ- βρίου 2021 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου του έτους 2022. Αναλυτικά ο χρόνος θήρας κάθε θηράματος στις διάφορες περιφέρειες έχει ως εξής :
11.2. Στις περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτήτων Κοτρωνίου, Αγ. Προκοπίου, Καλογήρων, Βροντερού, Ελάτης, Περτουλίου, Στουρναρείκων, Νεραϊδοχωρίου, Πύρρας, Δέσης, Δρ/χωρίου, Αγ. Νικολάου, Χρυσομηλιάς, Γλυκομηλιάς, Αηδόνας, Παλ/χωρίου, Καλο- γριανής, Κλεινού (ορεινή περιοχή ): από 22-9-2021 έως 23-12-2021 και περιορισμένα κατά χρόνο και χώρο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες από 2-1-2022 έως 28-2-2022.
11.3. Στις περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτήτων, Πύλης, Αγ. Βησ/νος, Φιλύρας, Πιαλείας, Ελευθεροχωρίου, Δενδροχωρίου, Ξυλοπαροίκου, Γοργογυρίου, Προδρόμου, Γενεσί- ου, Πρίνους, Μεγάρχης, (Καλονερίου-Ανταλλάξιμα), Αγ. Παρασκευής και Βυτουμά Καλαμπάκας, Διάβας, Κρύας Βρύσης (Πεδινή περιοχή), εκτός από την περιφραγμένη έκταση του Αγίου Βησσαρίωνα: από 22-9-2021 έως 28-2-2022.
11.4. Η χρονική περίοδος άσκησης θήρας για κάθε θήραμα με την επιφύλαξη των παραπάνω παραγράφων καθορίζεται ως εξής:
*τα θηρεύσιμα είδη που αναγράφονται στην ετήσια ρυθμιστική θήρας
**οι εκτρεφόμενες έως εξάντλησης των αποθεμάτων.

Με την επιφύλαξη της μετακίνησης της ημερομηνίας έναρξης των εκτρεφόμενων ειδών φασιανού και περδίκων ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους και την κανονική τους διάπλαση.
Το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου από 21/1 έως και 28/2 θα γίνεται χωρίς σκύλο δίωξης.
Είναι δυνατόν ο Επόπτης να μην πραγματοποιήσει ή να μειώσει την χρονική διάρ- κεια του κυνηγίου δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπη- ρεσίας και στην εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π. και τον εφησυχασμό των θηραμά- των.

Άρθρο 12
12.1. Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2021– 2022 δεν θα επιτρέπεται το κυνήγι κανενός θηράματος στην Ε.Κ.Π. κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή για τον εφησυχασμό αυτών.
12.2. Οι ημέρες κυνηγίου και εφησυχισμού των θηραμάτων δύναται να τροποποιηθούν, να αυξηθούν ή και να μειωθούν αντίστοιχα από τον Επόπτη, δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π..
12.3. Η Ε.Κ.Π. δεν λειτουργεί την 1η και 2η ημέρα των Χριστουγέννων, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου και τα Σαββατοκύριακα που τυχόν θα διεξαχθούν Εθνικές εκλογές.
12.4 Τις ημέρες που το έδαφος καλύπτεται παντελώς με χιόνι, δεν γίνεται κυνήγι στην Ε.Κ.Π.. Αν το χιόνι καλύπτει μόνο ορισμένους τομείς της Ε.Κ.Π., το κυνήγι απαγορεύεται στους τομείς αυτούς, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του Επόπτη. Τυχόν Δασικές Απα-
γορευτικές Διατάξεις για απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων που θα εκδο- θούν από τα Δασαρχεία Τρικάλων και Καλαμπάκας δεν έχουν εφαρμογή επί της Ε.Κ.Π. Κόζιακα διότι η θήρα εντός αυτής ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
453/1977 (ΦΕΚ 141/Τ.Α΄)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Άρθρο 13
13.1. Κατά την θηρευτική περίοδο 2021-2022 θα θηρευτούν συνολικά: 2 Ελάφια κόκκινα (μόνο αρσενικά) και 10 πλατύκερα, 5 Αίγαγροι (μόνο αρσενικά), 90 ζαρκάδια (10 στην περιφραγμένη περιοχή του Αγίου Βησσαρίωνα και 80 στην υπόλοιπη έκταση της ΕΚΠ), απεριόριστος αριθμός αγριόχοιρων, 100 λαγοί και 50 ορεινές πέρδικες
Αναλυτικά :

13.2. Η θήρα του αγριογούρουνου και του ζαρκαδιού, θα επιτρέπεται μόνο σε ημέρες και τομείς που θα καθορίζονται κατά την απόλυτη κρίση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή από τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη την κινητικότητα του πληθυσμού τους, την ασφαλή διεξαγωγή του κυνηγίου στις ανωτέρω περιοχές και γενι- κά την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π..

13.3. Ο αριθμός των ανωτέρω θηραμάτων μετά από εισήγηση του Επόπτη της ΕΚΠ και απόφαση του Δ/ντή Δασών δύναται να μεταβληθεί κατά περιφέρεια, κατ’ είδος και χρόνο και να αυξομειωθεί στο σύνολό του σε ποσοστό έως και 50 % ανάλογα με τις δυνατότητες της Ε.Κ.Π.

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Άρθρο 14
Επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων σε όλους τους τομείς της Ε.Κ.Π. κατά την περίοδο άσκησης του κυνηγίου της ΕΚΠ και την περίοδο που δεν ασκείται η θήρα σε όλους τους τομείς εκτός αυτών που βρίσκονται εντός των ορίων της Ειδικής Ζώνης Προστασίας με κωδικό GR 1440006 του δικτύου Νatura 2000.
Άρθρο 15
15.1 Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εκγύμνασης στην Ε.Κ.Π. απαιτείται να εκδώσει ει- δική άδεια εκγύμνασης, το τίμημα της οποίας καθορίζεται στο ύψος της τιμής της ειδι- κής άδειας θήρας, για την κάθε κατηγορία κυνηγών ή κυναγωγών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Για να αποκτήσει ο κυνηγός ή κυναγωγός την ειδική άδεια εκγύμνασης θα πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Τρικάλων (Ε.Κ.Π.) Κολοκοτρώνη 30 τηλ. 2431063474, 2431063471 :
α) Αίτηση στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η Δ/νση κατοικίας, ο αρ. τηλεφώνου, ο αριθμός των σκύλων και οι ημερομηνίες που επιθυμεί για την εκγύ- μναση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, το πρώτο του Μαρτίου και το δεύτερο του Ιουνίου.
β) Να καταβάλει το χρηματικό ποσό έκδοσης της ειδικής άδειας, το τίμημα της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.
15.2 Κάθε ημέρα εκγύμνασης έκαστος κυναγωγός μπορεί να εκγυμνάζει, κατά μέγιστο, τον αριθμό κυνηγετικών σκύλων που καθορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας Απόφασης, χωρίς επιπλέον αντίτιμο για τον κάθε σκύλο. Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς ή κυναγω- γούς.
15.3 Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφόμε- να θηράματα (φασιανό, πέρδικες, ορτύκι) και εφόσον διαθέτουν τέτοια είδη οι Ε.Κ.Π., θα καταβάλουν γι’ αυτά τίμημα ίσο με αυτό που προβλέπεται από το ετήσιο πρόγραμ- μα θήρας της Ε.Κ.Π.
15.4 Κυνηγός ή κυναγωγός που τήρησε την διαδικασία του παρόντος άρθρου αποκτά το δικαίωμα εκγύμνασης σκύλων στην Ε.Κ.Π. ΄΄ Κόζιακα ΄΄ Τρικάλων.

Άρθρο 16
16.1 Η εκγύμναση θα διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου μέχρι 15ης Απριλίου 2022 και από 15 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2022 και κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π..
16.2 8Οι ιδιοκτήτες σκύλων ή οι κυναγωγοί εισέρχονται χωρίς όπλο στην Ε.Κ.Π.. Στα τμήματα εκγύμνασης για ορνιθόμορφα, μπεκάτσα, λαγό και αγριόχοιρο ή άλλα οπληφόρα θη- λαστικά η ομάδα των κυναγωγών δύναται να αποτελείται μέχρι τρία (3) άτομα τα ο- ποία οδηγούν μέχρι δύο (2) σκυλιά έκαστος.
16.3 Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκυλιών που εισέρχονται στους χώρους εκγύμνασης πρέ- πει να είναι εφοδιασμένοι με το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο του σκύ- λου, ο σκύλος να έχει σημανθεί ηλεκτρονικά και να έχει καταγραφεί στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών υποχρεώ- σεων τους, όπως προβλέπεται στο ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.
Κυνηγετικό σκυλί που δεν έχει εμβολιαστεί για την Λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλε- κτρονικά σύμφωνα με την παρ. 1α του Ν.4039/2012, δεν επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π.. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέπει να έχει καταγραφεί από Κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, όπως και ο αριθμός της σήμανσης (χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης).
16.4 Οι ειδικές άδειες εκγύμνασης καθώς και τα βιβλιάρια υγείας ή διαβατήρια των σκύλων θα παραδίνονται στα αρμόδια δασικά όργανα πριν αρχίσει η εκγύμναση, υπό την επί- βλεψη των οποίων θα πραγματοποιείται και θα επιστρέφεται μετά το πέρας αυτής.

Άρθρο 17
17.1 Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός των κυνηγών ή κυναγωγών για κάθε ημέρα και χώρο εκγύμνασης θα καθορίζεται από τον Επόπτη.
17.2 Η εκγύμναση των σκύλων απαγορεύεται να γίνεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή για τον εφησυχασμό των θηραμάτων.
17.3 Οι ημέρες εκγύμνασης των σκύλων και εφησυχασμού των θηραμάτων δύναται να τροποποιηθούν, να αυξηθούν ή και να μειωθούν αντίστοιχα από τον Επόπτη, δια λό- γους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λει- τουργία της Ε.Κ.Π.
17.4 Η εκγύμναση των σκύλων θα αρχίζει μισή ώρα πριν την ανατολή του Ηλίου και θα τε- λειώνει στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Άρθρο 18
Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφό- μενα θηράματα (Φασιανό, πέρδικες) και εφόσον διαθέτει τέτοια η Ε.Κ.Π. , θα καταβά- λουν για αυτά τίμημα ίσο με αυτό που προβλέπεται από το παρόν πρόγραμμα θήρας (άρθρο 10).

ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Α.Κ.Ι.) ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Άρθρο 19
Επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σε όλους τους τομείς της Ε.Κ.Π. εκτός αυτών που βρίσκονται εντός των ορίων της Ειδικής Ζώνης Προστασίας με κωδικό GR 1440006 του δικτύου natura 2000 την περίοδο που επιτρέπεται η εκγύ- μναση και σε όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π..
Άρθρο 20
20.1 Επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, εντός της Ε.Κ.Π. με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών μπορούν να είναι μόνο εθνικοί όμιλοι φυλών ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν αναγνωριστεί ως σωματεία δικα- στικά και τελούν υπό την αιγίδα (είναι μέλη) του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε). Η υλοποίηση των αγώνων γίνεται κατά τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονι- σμούς που υποχρεωτικά ακολουθεί ο Κ.Ο.Ε
20.2 Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται για: Ορνιθόμορφα Θηράματα (φασιανό, πέρδικες, ορτύκι) β) μπεκάτσα. Ειδικότερα για την Ορεινή πέρδικα, για λόγους προστασίας της και μόνο, εφόσον το επιτρέπουν οι πληθυσμοί της, οι Α.Κ.Ι. θα διεξάγονται μετά από ειδική έγκριση της του Δασαρχείου Τρικάλων προκειμένου οι καταγραφές να χρησιμο- ποιούνται για την αξιολόγηση της δυναμικής των πληθυσμών του είδους. Προκειμένου για Α.Κ.Ι ιχνηλατών για α) λαγός και β) αγριόχοιρος ή άλλα οπληφόρα θηλαστικά.
20.3 Τα διαγωνιζόμενα σκυλιά πρέπει να πληρούν τους όρους της παρ. 16.3 της παρούσας απόφασης.
20.4 Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην δασική αρχή της Ε.Κ.Π. έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσε- ων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή.
20.5 Κάθε δαπάνη σχετική με την οργάνωση την υποστήριξη και την διεξαγωγή των αγώνων, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές.
20.6 Η διοργανώτρια αρχή των Α.Κ.Ι διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών υποχρεώσεων του κατόχου ή ιδιοκτήτη του σκύλου (βιβλιάρια, εμβολιασμοί, σήμανση, ιατρική φροντίδα κλπ) όπως κατά περίπτωση καθορίζονται στο ν.4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
20.7 Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων από το διοργανωτή των αγώνων, δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του εν λόγω διοργανωτή για τα επόμενα δύο (2) έτη

Άρθρο 21
21.1 Για να αποκτήσουν οι Κυνοφιλικές οργανώσεις το δικαίωμα διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών στους καθορισμένους χώρους (άρθρο 19 ) της Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων , απαι- τείται η απόκτηση άδειας διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών.
21.2 Για να αποκτήσουν οι Κυνοφιλικές οργανώσεις την άδεια διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία :
21.2.1 Να υποβάλλουν στο Δασαρχείο Τρικάλων (Ε.Κ.Π.) Κολοκοτρώνη 30 τηλ.
2431063474, 2431063471, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αιτούμενη ημερομηνία διε- ξαγωγής του αγώνα :
α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται η έδρα και ο αρ. Τηλεφώνου της Κυνοφιλικής οργάνωσης , το προτεινόμενο πρόγραμμα του αγώνα, οι ημερομηνίες και η περιοχή δι- εξαγωγής του αγώνα και το είδος της άγριας πανίδας στο οποίο θα διαγωνισθούν τα σκυλιά.
β) Επικυρωμένο φ/φο του εγκεκριμένου από το Πρωτοδικείο καταστατικό και βεβαίω- ση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) ότι τελούν υπό την αιγίδα του.
21.2.2 Το Δασαρχείο Τρικάλων θα πρέπει να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στο αίτημα, εντός 10 ημερών. Εφόσον το Δασαρχείο Τρικάλων (Ε.Κ.Π.) απαντήσει θετικά στο ανωτέρω αί – τημα, τότε θα πρέπει η ενδιαφερόμενη Κυνοφιλική οργάνωση :
α) Να υποβάλει νέο αίτημα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώ- να στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των συμμετεχόντων κυναγωγών καθώς και ο αριθμός των διαγωνιζόμενων σκυλιών.
β) Να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα το οποίο ορίζεται σε δέκα (10) Ευρώ για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς και σε πέντε (5) Ευρώ για το κάθε διαγωνιζόμενο σκυλί.
Το παραπάνω τίμημα επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
21.3 Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών έχουν και μέχρι πέντε (5) εκπρό- σωποι του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου χωρίς την καταβολή τιμήματος.

Άρθρο 22
22.1 Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών διεξάγονται κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π και εφόσον δεν επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγίου σε αυτήν κατά την κρίση του Επόπτη καθώς και κατά το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται η εκ- γύμναση σκύλων.
22.2 Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα διεξάγονται πάντα παρουσία οργάνων της Ε.Κ.Π. και οι οποίοι θα εποπτεύουν την όλη διαδικασία.
22.3 Εντός του καθορισμένου χώρου διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα διαγωνιζόμενα σκυλιά καθώς και τα εντεταλμένα όργανα της Ε.Κ.Π. Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλι αφέσεως αγώνων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζομένων σκύλων δεικτών. Οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες από τους δασικούς δρόμους ή από προκαθορισμένες θέσεις θέας χωρίς την καταβολή τιμήματος.
22.4 Οι ιδιοκτήτες των διαγωνιζόμενων σκυλιών πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το ενημε- ρωμένο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο του σκύλου, ο σκύλος να έχει σημανθεί ηλεκτρο- νικά και να έχει καταγραφεί στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και κατα- γραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών υποχρεώσεων τους, όπως προβλέπεται στο ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα δεσποζόμενα και τα αδέ- σποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησι- μοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.
Κυνηγετικό σκυλί που δεν έχει εμβολιαστεί για την Λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλε- κτρονικά σύμφωνα με την παρ. 1α του Ν.4039/2012, δεν επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π.. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέπει να έχει καταγραφεί από Κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, όπως και ο αριθμός της σήμανσης (χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης).
22.5 Κάθε δαπάνη σχετική με την οργάνωση και την διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές.

Άρθρο 23
Επιτρέπεται η απελευθέρωση εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων στους καθορισμέ- νους χώρους από την παρούσα. Τα εκτρεφόμενα θηράματα ή διατίθενται από την Ε.Κ.Π. εφόσον έχει τη δυνατότητα με τίμημα ίδιο με αυτό που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας ή τα προμηθεύονται οι διοργανωτές Κυνοφιλικοί Όμιλοι από άλλα κρατικά εκτροφεία ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία θηραμάτων.

Άρθρο 24
Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών, οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Δασαρχείο Τρικάλων (Ε.Κ.Π.) έκθεση με τα αποτελέσματα των πλη- θυσμιακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περίπτωση μη τήρησης της α- νωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
25.1 Οι άδειες εισόδου των κυνηγών και των κυναγωγών θα θεωρούνται από τον Επό- πτη ή τον εξουσιοδοτημένο από τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Τρικάλων υπάλ- ληλο της Κυνηγετικής περιοχής.

25.2 Δίνεται η ευχέρεια στον Επόπτη της Ε.Κ.Π. σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους, οργα- νώσεις αλλά και μεμονωμένα άτομα να πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα καταμετρήσεις των πληθυσμών των θηραμάτων με σκοπό την καλύτερη προστασία και τη διαχείριση του θηραματικού κεφαλαίου.
25.3 Τα όργανα της ΕΚΠ θα φροντίζουν τα μέγιστα για τη σωστή ενημέρωση και τη λήψη των αναγκαίων, κατά τη γνώμη τους, μέτρων για την ασφάλεια των Κυνηγών. Η ασφάλεια όμως αυτή αποτελεί ευθύνη των ίδιων των κυνηγών. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από το μέρος των κυνηγών στο χειρισμό των όπλων, στο ασφαλές βάδισμα στις ορεινές περιοχές και στην ασφαλή αναγνώριση του θηράματος που θα πυροβολή- σουν.
25.4 Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς την λειτουργία της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται στο πρόγραμμα καθορίζεται από τον Επόπτη της ΕΚΠ μέσα στα πλαίσια του Π.Δ. 453/77 και των σχετικών περί θήρας Νόμων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ
Α) Δεν επιτρέπεται :

1. Η χρήση διόπτρων και ασυρμάτων για άσκηση θήρας.
2. Η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπινών) με γέμισμα άνω των τριών φυσιγ- γίων, όπλων με ραβδωτή κάνη και όπλων που φέρουν τηλεσκόπια.
3. Η χρήση εννεαβόλων φυσιγγίων καθώς και οποιοδήποτε άλλων φυσιγγίων για θήρα Ζαρκαδιού, κόκκινου Ελαφιού, πλατωνιού, Αίγαγρου (επιτρέπεται μόνο μονόβολα).
4. Η θήρα των θηραμάτων που δεν κατονομάζονται.
5. Η χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης κατά τις ημέρες που δεν κυνηγιούνται τα τριχωτά θηράματα.
6. Η απόκρυψη φονευθέντος θηράματος.
7. Η θήρα θηράματος που ο αριθμός συμπληρώθηκε κατά τομέα ή σε ολόκληρη την Ε.Κ.Π. κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
8. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων εκτός των καθορισμένων χώρων της Ε.Κ.Π. Κό- ζιακα , όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 14 του παρόντος προγράμματος θήρας.

Οι παραβάτες των ανωτέρω (1-8) περιπτώσεων διώκονται ποινικά για παράβα- ση των Νόμων περί θήρας ή απαγορευτικής διάταξης. Τα θηράματα που θηρεύ- τηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων κατάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή αλλού, αν υφίστανται η δυνατότητα μεταφοράς των, αποκλειομένων των παραβατών της συμμετοχής στην δημοπρασία.
Πλέον των παραπάνω οι παραβάτες των περιπτώσεων (1-7) θα στερούνται την ειδική άδεια κυνηγίου για ολόκληρη την θηρευτική περίοδο (ολόκληρη η ομάδα αν το κυνήγι είναι ομαδικό ή ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας καθώς και ο μεμο- νωμένος κυνηγός) ενώ οι παραβάτες της (8) περίπτωσης θα στερούνται την εδική ά- δεια εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων για ολόκληρη την περίοδο εκγύμνασης.

Β) Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνηγίου της Ε.Κ.Π. Κόζιακα και δεν συμμορφώνονται με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της και επιδει- κνύουν ανυπακοή ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα δασικά όργανα ή αποχωρή- σουν από την Ε.Κ.Π. χωρίς να παραλάβουν προσωπικά το ατομικό βιβλιάριο θήρας και την ειδική άδεια θήρας, θα στερούνται του κυνηγίου μέχρι δεκαπέντε (15) κυνη- γετικές ημέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. Κόζιακα και απόφαση του Δασάρχη Τρικάλων. Σε περίπτωση υποτροπής θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και Ειδική) και το κυνηγετικό όπλο και οι κυνηγοί θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, κατά το άρθρο 287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2021-2022.

demobanner


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ