Αρχική » Grid with Sidebar » Άδεια έρευνας για το Χρυσαετό (Aquila c. chrysaetos L) στη Βόρεια Ελλάδα

Άδεια έρευνας για το Χρυσαετό (Aquila c. chrysaetos L) στη Βόρεια Ελλάδα

by iHunt

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Με απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής προιστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών εγκρίνεται άδεια για διεξαγωή επσιτημονικής έρευνας για τον Χρυσαετό στη Βόρεια Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :

SVESTONOF

Εγκρίνεται άδεια διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας για το Χρυσαετό (Aquila c. chrysaetos L) στη Βόρεια Ελλάδα, στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής του κ. Λαυρέντιου Σιδηρόπουλου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υπό την επίβλεψη της Δρος Βασιλικής Κατή, Καθηγήτριας στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με την συνεργασία του «Natural Research Scotland». Την τριμελή επιτροπή επίσης αποτελούν οι Δρ Κ. Ποϊραζίδης (Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων) και Δρ Χρήστος Αστάρας (ΕΛΓΟ – Δήμητρα, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών).

Β. Χρονική διάρκεια :

Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και είναι ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται για τις ανωτέρω περιοχές, από άλλες καθ’ ύλη αρμόδιες κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες και στρατιωτικές αρχές και τυχόν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις θέσουν αυτές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και του θεσμικού νομικού πλαισίου προστασίας των περιοχών έρευνας.

Γ. Σκοπός και περιοχές έρευνας.
Σκοπός της έρευνας είναι η παρακολούθηση του πληθυσμού και της οικολογίας του Χρυσαετού στη Βόρεια Ελλάδα.

Η έρευνα περιλαμβάνει την απογραφή και παρακολούθηση των επικρατειών του είδους εντός και εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στη Μακεδονία και τη Θράκη, τη σήμανση και τηλεμετρία νεαρών αλλά και ενήλικων ατόμων και τη λήψη βιοδηλωτικών δειγμάτων (πεσμένων φτερών, περιττωμάτων, συμπήκτων και υπολειμμάτων τροφής) από φωλιές και κούρνιες, καθώς και δειγμάτων αίματος και παρασιτικού φορτίου όσων τυχόν ατόμων θα σημανθούν.

Δ. Νομικό Καθεστώς Προστασίας του είδους:

Το συγκεκριμένο είδος περιλαμβάνεται:
 Στο παράρτημα I της οδηγίας 2009/147/ΕΚ « περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών».
 Στο Παράρτημα ΙΙ της Σύβασης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη και στο Αναθεωρημένο Παράρτημα Ι αυτής {Resolution 6 (1998) of the Bern Convention listing the
species requiring specific habitat conservation measures (year of revision 2011)}.
 Στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης.
 Στο παράρτημα ΙΙ της Συμφωνίας για την διατήρηση των αφρικανο-ευρασιατικών αποδημητικών υδρόβιων πτηνών (ΑΕWA).
 Στο παράρτημα I του Μνημονίου συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών αρπακτικών πτηνών στην Αφρική και την Ευρασία (MoU Raptors) στα πλαίσια της Σύμβασης της Βόννης.
 Στο Παράρτημα A του Κανονισμού 1320/2014/ΕΕ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.
Το καθεστώς διατήρησης του ταξινομείται ως «Μειωμένου ενδιαφέροντος» (Least Concern) σε επίπεδο

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον κατάλογο ερυθρών δεδομένων απειλούμενων ειδών της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) και ως Κινδυνεύον (EN) σύμφωνα με το «Κόκκινο Βιβλίο των
Απειλούμενων ζώων της Ελλάδας».

Ε. Σύντομη περιγραφή μεθοδολογίας : Η έρευνα περιλαμβάνει: Απογραφή και παρακολούθηση των επικρατειών θα γίνεται από επιλεγμένα εποπτικά σημεία με τις
απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή ενόχλησης στις φωλιές του χρυσαετού και άλλων ειδών της άγριας πανίδας. Μέχρι και τέσσερις τετράωρες παρατηρήσεις ανά επικράτεια. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση τυχαίων παρατηρήσεων από άλλους παρατηρητές, ορνιθολόγους κ.ο.κ.
 Δακτυλίωση και σήμανση με δορυφορικούς πομπούς νεαρών ατόμων (στις φωλιές σε κατάλληλη ηλικία πριν ολοκληρωθεί η πτέρωση ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πρόωρης πτήσης).
 Σήμανση με δορυφορικούς πομπούς ενηλίκων, επικρατειακών ατόμων για την παρακολούθηση της χρήσης χώρου εντός της επικράτειας των ειδών με έμφαση (αλλά όχι αποκλειστικά ) στην ΠΕ Έβρου.
Η σύλληψη θα γίνει με εγκεκριμένες για το είδος μεθόδους (bownet) κατά τους χειμερινούς μήνες και πριν την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου. Ενδεχομένως να συνεχιστούν οι προσπάθειες παγίδευσης ενηλίκων ατόμων σε επικράτειες χωρίς ενεργή αναπαραγωγή το 2020.
 Λήψη βιοδηλωτικών δειγμάτων (πεσμένων φτερών, περιττωμάτων, συμπήκτων και υπολειμμάτων τροφής) από φωλιές και κούρνιες, καθώς και δειγμάτων αίματος και παρασιτικού φορτίου όσων τυχόν ατόμων θα σημανθούν.
Στην περίπτωση που απαιτηθεί αποστολή βιολογικών δειγμάτων (φτερά, περιττώματα κλπ) για αναλύσεις σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού θα ληφθεί η απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Περιφερειακή Αρχή CITES.
 Δεν θα προσεγγιστούν ενεργές φωλιές στο χρονικό διάστημα 15/3 – 15 /6, εκτός των περιπτώσεων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης για την διάσωση νεοσσών σε κίνδυνο. Κατά τη σήμανση ή την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου πιθανή τοποθέτηση camera traps σε φωλιές, που θα αφαιρεθούν μετά την πτέρωση των νεοσσών.

ΣΤ. Η έρευνα θα γίνει από τους:
 Λαυρέντιο Σιδηρόπουλο,
 Elisabeth Navarrete – Barranco,
 Άγγελο Ευαγγελίδη,
 Elzbieta Kret (WWF Ελλάς),
 Δρ Δημήτρη Βασιλάκη (Δασαρχείο Σουφλίου),
 Δρ med-vet Παναγιώτη Αζμάνη (Dubai Falcon Hospital)

Ζ. Προϋποθέσεις – όροι χορήγησης :
α. Πριν από τη διενέργεια των εργασιών πεδίου, ο αιτών οφείλει να έλθει σε επικοινωνία με τις Δασικές Υπηρεσίες και τους οικείους Φορείς ή Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, για να ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες έρευνας στις περιοχές ενδιαφέροντος, καθώς και για τον καθορισμό τυχόν λεπτομερειών, ιδιαίτερα δε για την αποφυγή σκόπιμης ενόχλησης των ειδών κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των πτηνών.

β. Στους συμμετέχοντες, που θα διενεργούν ερευνητικές εργασίες πεδίου, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά (α) η παρούσα άδεια και (β) βεβαίωση από το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη συμμετοχή τους στην παρούσα έρευνα με το ονοματεπώνυμό τους. Τα ως άνω έγγραφα αυτοί οφείλουν να τα παρουσιάσουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε πιθανό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

γ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιοριστούν στις πλέον απαραίτητες ενέργειες κατά τις εργασίες έρευνας, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στα ενδημικά είδη ή σε άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων τοπικών δασικών υπηρεσιών και του επιστημονικού προσωπικού των οικείων Φορέων ή Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

δ. Μετά το πέρας των εργασιών, θα αποσταλεί περίληψη των αποτελεσμάτων της έρευνας, προκειμένου να καταχωρήσουμε τα σχετικά στοιχεία στο σύστημα HaBiDeS του EIONET, καθώς και να τα συμπεριλάβουμε στην σχετική έκθεση που υποβάλλουμε σε εφαρμογή του άρθρου 9 της οδηγίας 2019/147/ΕΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών», καθώς και πλήρες αντίγραφο μετά την ολοκλήρωσή της στην Υπηρεσία μας, καθώς και στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας και στους οικείους Φορείς ή Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Οι Δασικές Υπηρεσίες και σε συνεργασία με τους Φορείς ή Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν το προσωπικό τους, για την χορηγούμενη άδεια έρευνας, να παρακολουθήσουν και να εποπτεύσουν τη διαδικασία και να επιβάλλουν, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους συμπληρωματικούς όρους, για την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στην κατάσταση διατήρησης του είδους και των οικοτόπων του στην περιοχή αρμοδιότητας τους.

Η παρούσα χορηγείται υπό την αίρεση ότι δεν ισχύουν περιοριστικά μέτρα στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες θα διεξαχθεί η έρευνα και υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης από τους συμμετέχοντες των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ισχυόντων «Έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας», καθώς και τυχόν επιπρόσθετων, ειδικότερων περιοριστικών μέτρων προστασίας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά σε αυτές.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ